Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacje zlotowe

Data wydarzenia: 03 lipca 2019

W piątek 5 lipca 2019r rozpoczynamy o godzinie 10.00 piknik wojskowy GOOD MORNING DĘBLIN.

poniżej zamieszczamy informacje organizacyjne:

 

miejsce: przykoszarowy plac ćwiczeń WISŁA, Dęblin ul. Saperów 5

teren 1. dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego

 

PROGRAM WYDARZENIA

5 lipca 2019- piątek

10:00 – otwarcie bram koszar – wejście zwiedzających,

11:00 – uroczyste otwarcie Wojskowego Pikniku Historycznego –  apel z udziałem uczestników ZLOTU , pododdziałów Wojska Polskiego i zaproszonych gości

12:00 – 12:20 – pokaz lotniczy zespołu akrobacyjnego „Biało – Czerwone Iskry”

12.20 –  prezentacja 1. Batalionu Drogowo Mostowego oraz 22 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT

12.30 –  Good Morning Dęblin – występ artystyczny na scenie plenerowej  

13:00 – 13:40 – inscenizacja historyczna „Gwiaździsta Eskadra” i pokaz lotniczy Pterodactyl Flight

14:00 – 14:30  – prezentacje Grup Rekonstrukcji Historycznych na scenie plenerowej – GRH Monongahela 1755 – Indianie Leśni, Continental Infantry

15:00 – 15:30 – prezentacje GRH, 14th Louisiana Infantry Regiment 

16:00 – 16:15 – prezentacja GRH American Expeditionary Forces,

17:00 – 17:15 – prezentacja GRH Wolant

17:20 – 17:30 – prezentacja GRH The Old Breed

17.30 – 18.00 – Good Morning Dęblin – występ artystyczny na scenie plenerowej

18:00 – zakończenie pikniku, zamknięcie dioram, wyjście zwiedzających

 

6 lipca 2019- sobota

10:00 – otwarcie bram koszar – wejście zwiedzających

11:00 – 11:30 – prezentacje Grup Rekonstrukcji Historycznych na scenie plenerowej: GRH Rangers Lead The Way, GRH 2nd Rangers

12:00 – 12:30 – pokaz lotniczy Pterodactyl Flight

13:00 – 13:45  – pokaz „Victory Girls – amerykańska moda kobieca w latach 40-tych XX w.”w wykonaniu GRH Bluszcz

14:00 – 14:15 – prezentacje GRH – SRH Rakkasans

15:00 – 15:15 – prezentacje GRH – The Jarheads Reenactment Group
16:00 – 16:45 – inscenizacja historyczna „Przyczółek nad Renem 1945”

17:00 – 17:30 – prezentacja GRH – Joint Task Force Raider

18:00 – zakończenie pikniku, zamknięcie dioram, wyjście zwiedzających

 

Regulamin Wojskowego Pikniku Historycznego

Good Morning, Dęblin, 5 – 6 lipca 2019 r.

 1. Organizatorem Wojskowego Pikniku Historycznego pn Good Morning Dęblin jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które realizuje to zadanie we współpracy z 1. Batalionem Drogowo Mostowym w Dęblinie i Miastem Dęblin.
 2. W Pikniku mogą uczestniczyć zgłoszeni członkowie stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych, zajmujących się odtwórstwem historycznym formacji wojskowych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz polskich, powiązanych historycznie wspólnym działaniem jak i innych powiązanych historycznie również jako przeciwnik, zwani dalej rekonstruktorami. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda organizatora.
 3. Ubiór, wyposażenie i uzbrojenie uczestnika muszą być zgodne z realiami reprezentowanej epoki i formacji (dotyczy również załóg pojazdów uczestniczących w Zlocie w czasie ich publicznej prezentacji).
 4. Typy pojazdów, malowanie, symbole i godła muszą być zgodne z realiami odtwarzanej epoki i formacji.
 5. Zlot odbywa się na terenie przykoszarowego placu ćwiczeń Wisła 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego przy ul. Saperów 5. Obszar podzielony jest na następujące strefy:
  • historyczne biwaki Grup Rekonstrukcyjnych. Na tym obszarze mieszkają członkowie Grup. Jednocześnie jest to teren wystawy statycznej – dioram historycznych.
  • Arena dla pokazów dynamicznych i inscenizacji
  • Wystawy historyczne muzeów wojskowych i instytucji Resortu Obrony Narodowej
  • Wystawy sprzętu pododdziałów Wojska Polskiego
  • Biwak cywilny dla uczestników Zlotu
 6. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza aktów prawnych odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa.
 7. Zabronione jest propagowanie ideologii narodowosocjalistycznej i komunistycznej, a zwłaszcza używanie umundurowania, oznak i odznak NSDAP, Allgemeine SS, oraz NKWD – osoby w wyżej wymienionych mundurach będą natychmiast wypraszani z terenu Zlotu.
 8. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych poza wyznaczonym obszarem areny i czasem inscenizacji oraz pokazów. Ze względów bezpieczeństwa użycie materiałów pirotechnicznych musi być uzgodnione z organizatorami Pikniku. Materiały pirotechniczne i pozoracji pola walki obsługuje tyko i wyłącznie wyznaczona firma pirotechniczna. Zabrania się używania na inscenizacji przez rekonstruktorów własnych środków pirotechnicznych.
 9. Zabrania się składowania materiałów pirotechnicznych, paliw i tankowania pojazdów na terenie obozowisk.
 10. Na terenie obozowisk nie wolno bez zgody organizatorów palić ognisk i prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.)
 11. Na terenie Pikniku obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. Uczestnicy wydarzenia, będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostaną usunięci z terenu imprezy przez organizatora, koordynatora lub Żandarmerię Wojskową.
 12. Palenie tytoniu może się odbywać tylko w miejscach wyznaczonych
 13. Zabrania się wchodzenia do rzeki i kąpieli w Wiśle
 14. Zabrania się wchodzenia na wały
 15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.
 16. Na terenie Zlotu pojazdy mechaniczne mogą poruszać się tylko po wyznaczonych drogach komunikacyjnych. Ruch pojazdów historycznych odbywa się wyłącznie przy okazji pokazów dynamicznych, inscenizacji historycznych oraz defilady.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z ruchu pojazdów, a w przypadku zgłoszenia roszczeń do organizatora na drodze sądowej, właściciel pojazdu, który wyrządził szkodę zobowiązuje się do niezwłocznego wstąpienia w miejsce organizatora w postępowaniu.
 17. Dioramy historyczne są miejscem ekspozycji sprzętu historycznego oraz umundurowanych zgodnie z realiami rekonstruktorów historycznych. Dioramy będą wygrodzone na sektory, które mają ułatwić zwiedzanie odwiedzającym oraz przebywanie na dioramach rekonstruktorów. Odpowiedzialność za zgodę za wejście zwiedzających na teren dioramy ponosi grupa opiekująca się daną dioramą.
 18. Na terenie dioram historycznych obowiązuje odpowiednie zachowanie członków pikniku oraz dbałość o realia historyczne. Za niedopuszczalne uważa się używanie lub pozostawianie na widoku dla widzów przedmiotów nie pasujących do odtwarzanej epoki.
 19. Właściciele pojazdów zobowiązują się do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC.
 20. Pojazdy cywilne należy pozostawić na wyznaczonym parkingu poza terenem Zlotu (nie dotyczy upoważnionych pojazdów obsługi).
 21. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany sprzęt i ekwipunek. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Pikniku czuwają pracownicy Agencji Ochrony oraz Żandarmeria Wojskowa. Polecenia organizatora, służb porządkowych, wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Pikniku.
 22. W przypadku rekonstruktorów zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie od grup zorganizowanych (grup, stowarzyszeń, fundacji, organizacji rekonstrukcyjnych i historycznych, formalnych lub nieformalnych)
 23. Każdy rekonstruktor jest zobowiązany przed wejściem na teren pikniku do zarejestrowania się w wyznaczonym miejscu (punkcie rejestracji uczestników), pobrania identyfikatora i opaski na nadgarstek. Po dokonaniu tych czynności staje się uczestnikiem pikniku. Opaskę należy mieć założoną na ręce przez cały czas trwania zlotu. Uczestnik pikniku ma w każdym przypadku obowiązek pokazania opaski organizatorowi, koordynatorowi lub służbom porządkowym pikniku
 24. Udział w inscenizacjach i pokazach jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników. Grupy biorące udział w poszczególnych punktach programu muszą to uzgodnić z organizatorem.
 25. Dopuszcza się do udziału w pokazach i inscenizacjach dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia jedynie za wyrażoną na piśmie zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 26. Zgłoszenia grup i pojazdów prosimy przesyłać wyłącznie według załączonych wzorów na adres: zlot@muzeumsp.pl
 27. Uczestnicy znają treść 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym rozpowszechnienie wizerunku uczestników imprezy, stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza nie wymaga zgody. Materiały te Organizator może wykorzystać w celu promowania wydarzenia i relacjonowania jego przebiegu.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Pikniku.
 29. Uczestnicy  Pikniku przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie pokazów, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z  2014 r. poz. 112).
 30. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń wiąże się z odrzuceniem zgłoszenia lub usunięciem z terenu Pikniku.
 31. Organizator zapewnia: miejsca biwakowe, dostęp do sanitariatów i wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji w dniach 5 – 6 lipca 2019r. wg harmonogramu godzinowego, parking dla samochodów członków Grup Rekonstrukcji Historycznych.
 1. Dane osobowe:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych
  w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu zapewnienia Pani/Panu możliwości uczestnictwa w organizowanym Pikniku Historycznym, objęcia ubezpieczeniem oraz składania w związku z tym wniosków i pytań. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
   a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – zarejestrowanie się jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. zdjęcia oraz filmy z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Internecie, prasie, telewizji, biuletynie informacyjnym MSP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia i innych potrzeb związanych
   z funkcjonowaniem Muzeum. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z ust. 24 Regulaminu.
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt. 2 lit. a mogą być przetwarzane przez rok od zakończenia Pikniku jednak okres ten może być przedłużony o czas wynikający z przepisów prawa, natomiast wskazane w pkt. 2 lit. b do czasu ich usunięcia ze strony internetowej, profilu na Facebooku i innych lub wycofania zgody.
 • W wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora oraz osoby mające dostęp do zdjęć i filmów z wydarzenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału w Pikniku.

  

Organizatorzy

 

do pobrania REGULAMIN PIKNIKU Regulamin Wojskowego Pikniku Historycznego

 

 

REGULAMIN TERENU
w czasie
Pikniku Historycznego Good Morning, Dęblin, 5 – 6 lipca 2019

 

Miejsce imprezy :
przykoszarowy plac ćwiczeń Wisła 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego; ul. Saperów 5. ; 08-530 Dęblin

Termin i czas trwania imprezy: 5-6 lipca 2019r.

Przyjazdy uczestników oraz przygotowanie dioram odbywa się w dniach 3 – 4 lipca 2019r.

Otwarcie terenu dla publiczności oraz gotowość do pokazów : 5 – 6 lipca 2019r w godz. 10.00 – 18.00

Wyjazdy uczestników oraz porządkowanie terenu odbywa się w dniu 7 lipca 2019r. w godz. 8.00 – 16.00

Wyjazdy sprzętu ciężkiego na lawetach odbywają się w dniach 8 – 9 lipca 2019r. w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Na teren imprezy wstęp jest wolny.
 2. Teren imprezy jest podzielony na następujące strefy:
  • historyczne biwaki Grup Rekonstrukcyjnych.
  • Arena dla pokazów dynamicznych i inscenizacji
  • Wystawy historyczne Muzeów wojskowych i instytucji Resortu Obrony Narodowej
  • biwak cywilny – objęty zakazem wstępu dla osób nieuczestniczących w Zlocie GRH
 3. Podczas wchodzenia na teren imprezy należy zachować spokój i porządek, postępować zgodnie ze wskazówkami obsługi i służb porządkowych.
 4. Organizator imprezy zapewnia oznaczenie służb informacyjnych i porządkowych poprzez identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające następujące dane:
  • nazwę imprezy
  • pieczęć i podpis wystawcy
 5. Służba porządkowa i informacyjna imprezy uprawniona jest do:
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania bagaży, odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń, napoje alkoholowe, środki odurzające oraz inne środki, przedmioty i materiały, których posiadanie jest prawnie zakazane,
  • w przypadku zakłócania porządku przez wezwanie ich do opuszczenia terenu imprezy,
  • ujęcie w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, zwierząt, a także ochrony mienia.
 6. Osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 5, służba porządkowa jest obowiązana odmówić wpuszczenia takich osób na imprezę lub wyprowadzić poza teren imprezy.
 7. Organizator imprezy zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu imprezy poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji.
 8. Organizator zapewnia w celu utrzymania porządku służby porządkowe i informacyjne.
 9. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielenia pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony.
 10. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w trzech miejscach na terenie imprezy oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych przed planowanym terminem imprezy.

Organizatorzy

do pobrania REGULAMIN TERENU Regulamin terenu

mapa terenu Good Morning Dęblin Mapa terenu