Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Cennik biletów

Nowy cennik biletów wstępu obowiązujący od 1 stycznia 2023 r:

 • Bilet normalny/adult: 25 zł  
 • Bilet ulgowy/ concessions: 15 zł   
 • Bilet rodzinny /family: 60 (2 rodziców + dzieci do lat 18)
 • Bilet grupowy /groups (min. 15 osób): 15/ osoba/ per person (dotyczy grup dorosłych)
 • Bilet specjalny dla mieszkańców Powiatu Ryckiego: 5 zł  
 • Lekcja muzealna /museum workshop (min. 10 osób): 75/ 45 min. + bilet wstępu 5/osoba
 • „Warsztaty Myślenia Kreatywnego” /”Creative Thinking Workshop” (min. 10 osób),  25/osoba/60 min.
 • Lekcja muzealna on-line (45 min.): 100
 • Przewodnik muzealny* / guide:
  • 75/ 1 godzina, 100/ 1,5 godziny (j. polski/polish),
  • 120/ 1 h, 150/ 1,5 h (j.angielski/english)

*) Rezerwacja usługi przewodnickiej musi zostać zgłoszona z wyprzedzeniem minimum:
– 3 dni dla grup/osób zwiedzających muzeum od wtorku do piątku,
– 5 dni dla grup/osób zwiedzających muzeum w soboty lub niedziele.

OFERTA W SEZONIE LETNIM (IV-IX)

 • Wejście do samolotu Jak-40 /aircraft – 3 od osoby/per person
 • Wejście do śmigłowca Mi-6 /aircraft–  3 od osoby/ per person
 • Wejście do samolotu An-26/ aircraft – 3 zł od osoby/ per person
 • Wejście do samolotu Jak-40 + śmigłowiec Mi-6 / lub An-26= one ticket for two(2) aircraft – 5 od osoby/ per person
 • Wejście do samolotu Jak-40 + śmigłowiec Mi-6 + samolot An-26= one ticket for three (3) aircraft – 7 od osoby/ per person

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

 • Bilet normalny KDR – 15 zł   
 • Bilet ulgowy KDR – 9 zł       
 • Bilet rodzinny KDR – 36 zł  

 

USŁUGI DODATKOWE

 • Profesjonalna sesja foto/video – cena biletów + 100 (wg Regulaminu)

 

Kasa muzeum jest zamykana na 30 minut przed zamknięciem wystawy

last admission 30 min. before closing time

 

 

do pobrania: Cennik opłat i zasady udostępniania wizerunków eksponatów ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

wstęp bezpłatny na wystawę stałąwtorek

admission free -permanet exhibition – Tuesday 

informacje dla zwiedzających

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. Członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
 7. kombatantom i weteranom;
 8. pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym.

ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
 • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 

 1. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

 • legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;
 • legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.1));
 • legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 • legitymacja emeryta – rencisty;
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;
 • legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy;
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie oraz legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;
 • dokument potwierdzający wiek;
 • w inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  oraz w 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Powiatu Ryckiego;
 • legitymacja pilota wycieczek lub legitymacja przewodnicka;
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • legitymacja członkowska Stowarzyszenia Muzealników Polskich

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.