Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności serwisu muzeumsp.pl

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muzeumsp.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego muzeumsp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wykonana jest wg. wytycznych WCAG 2.1

Oświadczenie sporządzono dnia 21.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeumsp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 261519 450.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który artykuł publikowany na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

dostępność architektoniczna

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin

 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Lotników Polskich oraz od strony placu z Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom dęblińskiej Szkoły Orląt.

Do wejścia prowadzą schody o 4 stopniach. Po prawej stronie, przy schodach do wejścia do budynku, znajduje się podjazd dla wózków.

Kasa muzeum znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście na ekspozycję zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Ekspozycja plenerowa jest położona na płaskim terenie o charakterze trawiasto-ziemnym, z utwardzonymi chodnikami,  i o powierzchni 2,4518 ha, w większości dostępnym dla osób z utrudnionym sposobem poruszania się, na wózkach inwalidzkich etc. Wyjście z ekspozycji- przy kołowrotku, bramka boczna otwierana na żądanie poprzez domofon.

 

Ekspozycja w głównym budynku Muzeum jest umieszczona na jednym poziomie.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała wystawa stała.  W budynku jest platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych.

Hangar wystawienniczy – jednopoziomowy, dostępny z poziomu gruntu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost od wejścia głównego do muzeum- schody 4 stopni, po lewej stronie podjazd dla wózków.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Muzeum nie prowadzi usługi tłumacza języka migowego.

Do biura i pracowni Muzeum prowadzi wejście od strony parkingu za szlabanem. Wejście na poziomie gruntu, jedno piętro. Wewnątrz budynku, dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jedynie parter i toaleta.

Biblioteka muzeum – znajduje się na wprost od wejścia głównego do muzeum- schody 4 stopni, po lewej stronie podjazd dla wózków.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.