Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Gromadzenie zbiorów

Dzięki darczyńcom i miłośnikom historii, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie może zabezpieczyć, naukowo opracować materialne i niematerialne świadectwa dziedzictwa kulturowego – m.in. archiwalia, fotografie, mundury, odznaki, relacje, pamiątki rodzinne. Możemy zaprezentować je na naszych ekspozycjach, stanowią one doskonałe źródło do opracowań naukowych oraz badań dziejów polskich sił powietrznych, jak również historii regionu.

jak przekazać pamiątki do Muzeum

Skontaktuj się z nami:

POLITYKA GROMADZENIA ZBIORÓW

 • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest państwową instytucją kultury, która gromadzi zbiory zgodnie z profilem swojej działalności określonym w statucie Muzeum, przy uwzględnieniu możliwości ich trwałego przechowywania, zapewnienia im bezpieczeństwa, konserwacji oraz zgodnie z możliwościami finansowymi instytucji.
 • Muzeum gromadzi zbiory w szczególności z zakresu historii – zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka, a więc: przedmioty i dokumenty upamiętniające wydarzenia i postacie związane przede wszystkim z dziejami polskiego lotnictwa, Dęblina; jak również są to zbiory związane z historią broni przeciwlotniczej oraz dziejów Koszalina i regionu.
 • Są to przede wszystkim:
 1. umundurowanie i wyposażenie wojskowe
 2. falerystyka (ordery, odznaczenia)
 3. weksylia (sztandary, proporce, flagi, chorągwie)
 4. technika
 5. uzbrojenie
 6. pamiątki (fotografie, listy, przedmioty osobiste, pamiętniki, prace plastyczne, muzyczne etc.)
 7. książki, czasopisma, albumy fotograficzne, dokumenty życia społecznego, relacje świadków, wspomnienia, etc.

JAK TO DZIAŁA?

Spisujemy protokół i umowę przekazania pamiątki – przygotuj dane darczyńcy (adres, pesel) kontakt oraz historię związaną z przekazywanym przedmiotem. Darczyńca otrzymuje jeden egzemplarz tego dokumentu i podziękowanie, które jest uroczyście wręczane przez Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych.

CO DZIEJE SIĘ Z PRZEKAZANĄ PAMIĄTKĄ?

 • Zostaje zaewidencjonowana, opracowana i zabezpieczona (od chwili kiedy wpiszemy ją do księgi inwentarzowej staje się dobrem narodowym i jest prawnie chroniona)
 • Jest prezentowana na tematycznych wystawach czasowych, bądź na ekspozycji stałej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Bezpiecznie spoczywa w magazynie zbiorów Muzeum, czekając na odpowiednią okazję do prezentacji
 • Jest źródłem do pracy naukowej dla pracowników muzeum, studentów, doktorantów etc.

PROCEDURA NABYWANIA OBIEKTÓW DO ZBIORÓW- ZAKUPY, DEPOZYTY

 • Każda osoba fizyczna lub prawna chcąca sprzedać lub przekazać w depozyt jakikolwiek przedmiot, występuje jako oferent składający Muzeum ofertę – odpowiednio: sprzedaży lub depozytu.
 • Każdy przedmiot oferowany do zbiorów muzealnych musi pochodzić z legalnego źródła oraz zostać nabyty uprzednio przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, oferent musi posiadać pełne i uregulowane prawa do dysponowania przedmiotem oferty.
 • Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, wzór formularzaponiżej(w PDF)
 • Wypełniony i podpisany formularz oferty można złożyć: osobiście lub drogą pocztową na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1,

e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl

 • Muzeum nie przyjmuje ofert złożonych w oddziale MOPL w Koszalinie oraz nie przyjmuje  przedmiotów oferty przysłanych drogą pocztową bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Muzeum nie rozpatruje ofert zawierających niekompletne dane – dotyczy to zwłaszcza ofert sprzedaży bez podania oczekiwanej ceny. Wstępnej wyceny oferent powinien dokonać we własnym zakresie np. korzystając z usług podmiotów zajmujących się handlem i wyceną dzieł sztuki, antyków lub przedmiotów kolekcjonerskich.

oględziny przedmiotu oferty

Niezależnie od złożenia pisemnej oferty, oferent powinien zapewnić pracownikom Muzeum możliwość dokonania oględzin przedmiotu oferty:

 • Jeśli przedmiot może zostać przyniesiony do Muzeum:

W przypadku przedmiotów o niewielkich gabarytach oferent powinien osobiście dostarczyć przedmiot oferty do Muzeum wraz z ofertą – po uprzednim uzgodnieniu terminu z Głównym Inwentaryzatorem,

 • Jeśli przedmiot może zostać przyniesiony i pozostawiony w Muzeum do czasu podjęcia decyzji o nabyciu:

Jeśli oferent wyrazi taką wolę, przedmiot oferty może pozostać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty. Przekazanie przedmiotu oferty do Muzeum na czas rozpatrzenia oferty dokumentowane jest protokołem czasowego przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli stron (oferent zachowuje prawo odbioru przedmiotu oferty z Muzeum na własne żądanie). W przypadku pozostawienia w Muzeum przedmiotu oferty, oferent (lub osoba upoważniona) zobowiązany jest do wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości (obywatele polscy: dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy: paszport, karta pobytu lub Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej).

 • Jeśli przedmiot nie może zostać przyniesiony do Muzeum:

Jeśli oferent nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu oferty do Muzeum lub nie chce go pozostawiać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – powinien dostarczyć szczegółowe fotografie przedmiotu oferty (np. drogą elektroniczną) oraz być gotowym – jeśli zajdzie taka potrzeba – do udostępnienia przedmiotu oferty w celu dokonania oględzin w miejscu gdzie się on znajduje.

ROZPATRZENIE OFERTY i DECYZJA O NABYCIU LUB REZYGNACJI

 • Każda oferta, która wpłynie do Muzeum opiniowana jest przez Komisję ds. Zbiorów, stanowiącą kolegialny organ doradczy Dyrektora Muzeum w zakresie gromadzenia zbiorów.
 • Komisja ds. Zbiorów ocenia przedmiot oferty pod kątem:
 1. zgodności ze statutowo określonym profilem gromadzenia zbiorów przez Muzeum;
 2. wartości naukowej, historycznej, edukacyjnej i artystycznej;
 3. możliwości przechowywania w Muzeum w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
 4. stanu zachowania oraz możliwości zabezpieczenia i konserwacji;
 5. ceny;
 6. przeznaczenia ewidencyjnego – wyboru docelowej kolekcji;
 • Po zaopiniowaniu przedmiotu oferty, Dyrektor Muzeum podejmuje decyzję o jej przyjęciu, przyjęciu pod określonymi warunkami lub odrzuceniu.
 • Komisja ds. Zbiorów zbiera się nieregularnie – w zależności od ilości ofert, które wpłyną do Muzeum, mając jednak na uwadze to, aby każda sprawa mogła zostać rozpatrzona nie później niż w przeciągu 60 dni od wpłynięcia do Muzeum. W okres ten wlicza się czas potrzebny na  rozpatrzenie sprawy przez Komisję i wydanie przez nią opinii dotyczącej zasadności zakupu oraz podjęcie decyzji przez Dyrektora Muzeum. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu (dotyczy to zwłaszcza sytuacji w których Muzeum otrzyma równocześnie bardzo dużo ofert lub przedmiot oferty jest bardzo liczny)
 • Po podjęciu przez Dyrektora decyzji w sprawie złożonej oferty, oferent zostaje o niej niezwłocznie poinformowany.
 • W przypadku decyzji pozytywnej dotyczącej nabycia przedmiotu oferty przez Muzeum, spisywana jest umowa cywilno-prawna pomiędzy oferentem a Muzeum, przenosząca na Muzeum prawo własności do przedmiotu oferty.
 • W przypadku decyzji negatywnej – jeśli przedmiot oferty został pozostawiony w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – Oferent zobowiązany jest do jego odbioru – w terminie 14 dni od poinformowania go o decyzji Dyrektora Muzeum.

OBIEKTY, KTÓRYCH MUZEUM NIE MOŻE PRZYJĄĆ BEZPOŚREDNIO OD ZNALAZCY

Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania bezpośrednio od znalazcy rzeczy znalezionych lub przypadkowo odkrytych, w tym zwłaszcza:

zabytków archeologicznych lub przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że stanową zabytki archeologiczne, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Postępowanie ze znalezionymi lub przypadkowo odkrytymi zabytkami lub przedmiotami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, określają obowiązujące przepisy:

 • jeśli istnieje przypuszczenie, że przedmioty stanowią zabytki archeologiczne: postępowanie znalazcy określa art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020, poz. 282).
 • jeśli znalezione zostały rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej: postępowanie znalazcy określa 5 ust 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2019, poz.908)
 • jeśli znaleziona została broń, amunicja lub materiały wybuchowe: postępowanie znalazcy określa art. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019, poz.908)

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZNALEZIONE LUB ODKRYTE PRZYPADKOWO

 • W stosunku do zabytków archeologicznych znalezionych lub odkrytych przypadkowo, Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania ich bezpośrednio od znalazcy. Wszystkie zabytki archeologiczne znalezione lub odkryte przypadkowo stanowią własność Skarbu Państwa i mogą być przekazane do Muzeum jedynie na podstawie prawomocnej i ostatecznej decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 • Dla terenu działania Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków jest Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie, natomiast dla oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie-  Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie