Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Cennik

Cennik biletów wstępu obowiązujący od 1 stycznia 2023 r:

 • Bilet normalny – 18 zł  
 • Bilet ulgowy – 10 zł      
 • Bilet rodzinny – 40 (2 rodziców + dzieci do lat 18)
 • Bilet grupowy (min. 15 osób) – 10/ os.
 • Profesjonalna sesja foto/video – cena biletów + 100
 • Przewodnik  w jęz. polskim – 75/ h
 • Lekcja muzealna (min. 15 osób) – 75/ 45 min. + bilet wstępu 5/ osoba
 • Wejście do samolotu Jak-40 – 3 od osoby (tylko w sezonie letnim od kwietnia do września)
 • Lekcja muzealna on-line (45 min.)- 100
 • bilet specjalny dla mieszkańców miasta Koszalin5

 

        wtorek– dzień bezpłatnego wstępu na wystawy stałe

Honorujemy Karty Dużej Rodziny

 • Bilet normalny KDR – 10
 • Bilet ulgowy KDR – 6 zł    
 • Bilet rodzinny KDR – 24 zł 

 

Ostatnie nabycie biletu – najpóźniej 30 minut przed planowanym zamknięciem muzeum.

 

Przewodnik dostępny po uprzednim ustaleniu telefonicznym bądź osobistym w kasie muzealnej

 

 

Kasa Biletowa- Rezerwacja wycieczek - sklep muzealny

Kasjer/Opiekun muzealny
Magda Białecka
Telefon: 732 885 102
Kasjer muzealny
Anna Popławska
Telefon: 732 885 102
Kasjer muzealny
Marzena Gacek
Telefon: 732 885 102

Informacja dla zwiedzających

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. Członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
 7. kombatantom i weteranom;
 8. pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym.

 

ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

 

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
 • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 

 1. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

 

 • legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;
 • legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.1));
 • legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 • legitymacja emeryta – rencisty;
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;
 • legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy;
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie oraz legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;
 • dokument potwierdzający wiek;
 • w inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  oraz w 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Powiatu Ryckiego;
 • legitymacja pilota wycieczek lub legitymacja przewodnicka;
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • legitymacja członkowska Stowarzyszenia Muzealników Polskich

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.