Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą przy
  Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin . W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • rozpatrzenia przesłanej do Muzeum korespondencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dane osobowe pozyskiwane w ramach wymiany korespondencji mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji zadań statutowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • dostarczania na adres e-mail newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (monitoring wizyjny)- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa osób
  w obszarze objętym monitoringiem); dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia wizyty w Muzeum,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a następnie przez okres wynikający w przepisów prawa, natomiast
  w przypadku zgody- do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Muzeum
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody- do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa)w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem skorzystania z usługi.

 

informacja dla użytkowników profilu Muzeum na portalu społecznościowym facebook

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin . W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl.
 2. Dane osobowe użytkowników odwiedzających profil Muzeum na portalu społecznościowym Facebook ,  którzy dokonali subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u przetwarzane są w związku z prowadzeniem profilu w celu informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń, które organizujemy, komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu Facebook (komentarze, wiadomości) oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Podstawą przetwarzania danych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji działalności Muzeum, informowaniu o prowadzonej aktywności, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody, do czasu wycofania zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Muzeum,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.
 1. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook, zgodnie z zasadami przez niego określonymi.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody- do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 

informacja dotycząca praw autorskich

CYTUJ, ALE PODAJ ŹRÓDŁO

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, właściciel strony internetowej o adresie www.muzeumsp.pl, zastrzega, że kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie artykułów, zdjęć, filmów i pozostałej zawartości publikowanej w niniejszym serwisie, jest DOZWOLONE tylko przy jednoczesnym wskazaniu źródła i autorów tekstu i materiałów fotograficznych lub filmowych.

W przypadku cytowania, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zastrzega sobie obowiązek cytującego, polegający na wyraźnym i jednoznacznym wskazaniu źródła: strona internetowa Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie www.muzeumsp.pl, jeśli jest to wskazane- nazwisko autora artykułu, nazwisko autora zdjęć.