Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze

Data wydarzenia: 04 lutego 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. kadr i płac .

STANOWISKO PRACY: 

Specjalista ds. kadr i płac w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Miejsce pracy: Dęblin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2 -letni staż pracy na stanowisku dotyczącym kadr i płac
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
 • znajomość programu Płatnik, mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry – Płace
 • znajomość przepisów prawa pracy
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista.

3.WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników, Polskich 1 ; 08-530 Dęblin
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Realizowanie polityki kadrowo – płacowej instytucji:

– tworzenie list płac pracowników i umów cywilno- prawnych, prowadzenie kart wynagrodzeń;

– sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON , Urząd Skarbowy;

2) opracowanie i aktualizacja programu rozwoju pracowników, we współpracy z Dyrektorem Muzeum;

3) monitorowanie rynku pracy pod kątem potrzeb Muzeum;

4) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych;

5) prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników;

6) koordynowanie systemu okresowych ocen pracy pracowników;

7) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym w zakresie pracowników;

8) opracowanie, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją planów szkoleń
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

9) opracowanie i proponowanie narzędzi motywowania finansowego
i pozafinansowego pracowników;

10) organizacja i nadzór nad prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników;

11)prowadzenie całokształtu spraw personalnych, w tym: akt osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy, urlopów oraz zwolnień od pracy jak również uprawnień związanych z rodzicielstwem ;

12) tworzenie grafików pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy ;

13) weryfikacja aktualności badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP, przygotowanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia pracowników;

15) sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora;

16) wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień;

17)tworzenie umów cywilno-prawnych, udział w kontrolach.

 5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 6 i 7 mogą być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2019 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 12.00 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 ; 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego – nie będą rozpatrywane;
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 9.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 marca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum:  

Krzysztof Kuśmierski tel.: 261-518-801

Sekretariat tel.: 261-519-450 mail: sekretariat@muzeumsp.pl

 

do pobrania- ogłoszenie i formularze (PDF) –ogłoszenie.nabór04.02.2019