Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe- Koszalin

Data dodania: 12 marca 2019

Zapraszamy do składania ofert na na realizację usług pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na terenie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, w tym w szczególności:

 1. Bieżącym utrzymaniu w czystości drzwi wejściowych, przeszkleń, drzwi biurowych i magazynowych.
 2. Konserwacji posadzki części wystawienniczej, biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni 767 m2 polegającej na zamiataniu, odkurzaniu, usuwaniu pajęczyn, myciu z częstotliwością cztery razy w tygodniu (od wtorku do piątku) w godzinach porannych. 
 3. Konserwacji i czyszczeniu posadzki części wystawienniczej, biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni 767 m2 maszyną na wniosek Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Odkurzaniu, myciu, usuwaniu pajęczyn z podestów, skrzynek hydrantowych itp. w części wystawienniczej.
 5. Odkurzaniu i myciu ram okiennych i parapetów części wystawienniczej.
 6. Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych tj. ścieranie kurzu z mebli, parapetów, ram okiennych oraz żaluzji, usuwanie pajęczyn, opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek, wymiana worków na śmieci wg potrzeb.
 7. Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniach socjalnych polegające na myciu umywalek, zlewów, powierzchni posadzek oraz ścian, ścieranie kurzu i zabrudzeń z parapetów, usuwaniu pajęczyn, opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków na śmieci, uzupełnianie środków higienicznych, tj. mydła w dozownikach, płynu do naczyń, wkładów w zawieszkach do WC, odświeżaczy powietrza, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego z częstotliwością co najmniej raz dziennie oraz w miarę potrzeby w dniach od poniedziałku do soboty.
 8. Utrzymaniu czystości w ekspozycji plenerowej Muzeum, w szczególności wzdłuż utwardzonych ciągów komunikacyjnych, tj. opróżnianie pojemników na odpady komunalne, zbieranie odpadów komunalnych również po zewnętrznej stronie ogrodzenia Muzeum na terenie bezpośrednio przyległym (ok. 2 m od ogrodzenia), z częstotliwością raz dziennie oraz w miarę potrzeby, z częstotliwością cztery razy w tygodniu (od wtorku do piątku).
 9. Myciu okien wewnątrz i na zewnątrz budynku z częstotliwością cztery razy przez okres realizacji umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
 10. Pełnieniu dyżuru personelu sprzątającego w czasie wydarzeń okolicznościowych, polegającego na bieżącym sprzątaniu części wystawienniczej oraz ekspozycji plenerowej Muzeum, w tym również w godzinach nocnych, z częstotliwością co najmniej dwa razy w trakcie trwania umowy.
 11. Sprzątaniu samolotu JAK-40 wg. potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

 

Kody klasyfikacji według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2018): 90910000-9 – Usługi sprzątania, 90911300-9 – Usługi czyszczenia okien, 90919200-4 – Usługi sprzątania biur.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, określony w § 2 wzoru umowy,
w terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

MIEJSCE I TERMIN SKADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@muzeumsp.pl, faxem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r. do godziny 10:00.
 3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. W niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faxem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Kopeć, tel. 261 518 281, e-mail: administracja@muzeumsp.pl, oraz Pan Waldemar Strigl, e-mail: zamówienia@muzeumsp.pl.
 6. Niezwłocznie  po  wyborze najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
 7. Wybrany  Wykonawca  zostanie  powiadomiony  o  szczegółach  podpisania  umowy z Zamawiającym.
 8. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
 9. Niezwłocznie  po zawarciu  umowy Zamawiający  zamieści na  swojej  stronie  internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki płatności, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz wszystkie postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (PDF),  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  (doc.)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna