Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Data rozpoczęcia: 15 września 2021 | Data zakończenia: 17 września 2021

 V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Przyszłość- Przeszłości

15 – 17 września 2021 r.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza w dniach 15–17 września 2021 r. przedstawicieli muzeów wojskowych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji, jednostek wojskowych oraz pasjonatów techniki militarnej na Seminarium Muzealnictwa Wojskowego – spotkanie w formie konferencji połączonej  z objazdem studyjnym.

Przez 3 dni konferencji odbędą się debaty nad problematyką ochrony zabytków techniki, perspektyw dla muzeów historycznych o profilu wojskowym oraz ich miejsca w strategiach rozwoju i promocji o zasięgu regionalnym  i ogólnopolskim.

Będzie to piąta edycja seminarium, które zostało zainicjowane przez dyrektora Pawła Pawłowskiego- organizatora trzech spotkań w latach 2009, 2012 i 2014 (w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu). W 2013 r. odbyło się III Seminarium organizowane przez Pilskie Muzeum Wojskowe.

Seminarium ma zasięg ogólnopolski, adresowane jest do szerokiego środowiska osób związanych z muzealnictwem wojskowym, edukacją historyczną  i upowszechnianiem dziedzictwa architektury i techniki wojskowej.

Celem Seminarium jest integracja środowiska muzealników, upowszechnianie dziedzictwa techniki wojskowej, wymiana doświadczeń pomiędzy muzeami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi – społecznymi, profesjonalizacja środowiska muzealników wojskowych oraz prezentacja dobrych praktyk w muzealnictwie

przyszłość-przeszłości

W tym roku tematem wiodącym seminarium będzie szeroko pojęta problematyka nowych perspektyw w muzealnictwie, związanych z gromadzeniem, ochroną i upowszechnianiem zbiorów: Przyszłość – Przeszłości.

Zastosowane przez nas motto, jest nawiązaniem do myśli, jaka przyświecała księżnej Izabeli Czartoryskiej przy tworzeniu pierwszego w Polsce muzeum – Świątyni Sybilli w Puławach. W zamyśle księżnej Czartoryskiej, otwarte w 1801 roku muzeum miało zachować dla przyszłych pokoleń skarby kultury i sztuki.

Naszym zamierzeniem jest zwrócenie uwagi na perspektywy dla dziedzictwa przeszłości w zakresie ich ochrony i udostępniania. Pragniemy także wspólnie zaprezentować scenariusze, strategie i przewidywania uwzględniające rolę zabytków (owej przeszłości) w rozwoju społeczeństw i możliwości odpowiadania na wyzwania współczesności.

Temat ten nawiązuje także do tegorocznego hasła ICOM Międzynarodowego Dnia Muzeów – „Przyszłość muzeów: Odzyskaj i wyobraź sobie na nowo” –  które jest zaproszeniem skierowanym do muzealników oraz społeczności lokalnych do tworzenia, wyobrażania sobie i dzielenia się nowymi praktykami w zakresie zabezpieczania prawnego i fizycznego obiektów muzealnych, oraz wdrażania nowych form komunikacji z odbiorcami.

 

Rok 2020 był inny niż wszystkie. Kryzys COVID-19 gwałtownie ogarnął cały świat, wpływając na każdy aspekt naszego życia, także na sektor kultury i turystyki.  Kryzys ten służył jednak również jako katalizator dla kluczowych innowacji,  w szczególności w zwiększeniu nacisku na cyfryzację oraz tworzenie nowych form doświadczenia kulturowego i rozpowszechniania.

Nastąpiła widoczna ewolucja w formie komunikacji z publicznością – programy takie jak np. „Kultura w sieci”, wyzwoliły kreatywność w sposobach prezentacji zbiorów poprzez platformy internetowe. Kulturowa kwarantanna nie obejmowała wirtualnej rzeczywistości, dając publiczności substytut obecności w muzeach i fizycznego uczestnictwa. Miernikiem zainteresowania zbiorami stały się dane o unikalnych widzach oraz o średniej liczbie wyświetleń stron. Wirtualny świat spowodował jednak konfrontację z niemierzalnym problemem: nieobecnością odbiorcy wykluczonego cyfrowo, tradycyjnie i konserwatywnie pojmującego obcowanie z dziełem sztuki, także osób z niepełnosprawnościami.

 

Specjalnością muzeów jest pielęgnowanie przeszłości, jednak w każdym aspekcie bieżącego funkcjonowania stykamy się z problemami współczesności  i przyszłości.  Kryzys klimatyczny wymusza na placówkach ponowną analizę ich roli i misji, jako instytucji działających w służbie społeczeństwa i jego rozwoju. Pandemia wirusa COVID-19, ogłoszona w marcu 2020 r przez WHO, to jeden z przejawów kryzysu klimatycznego. Muzea funkcjonują w zglobalizowanym świecie, stałego wzrostu populacji ludzkiej, mobilności, niekontrolowanej eksploatacji zasobów naturalnych, dynamicznej dystrybucji dóbr i towarów.  Problematyka ta nawiązuje do planów zmiany definicji muzeum podczas Konferencji Generalnej ICOM w Kioto w 2019 roku. Nowa propozycja prezentuje Muzea jako przestrzenie dialogu na temat przeszłości i przyszłości, działające  w celu kolekcjonowania, przechowania, badania, interpretowania, wystawiania    i zachęcania do zrozumienia świata, mając na celu wkład w (budowanie) ludzkiej godności i sprawiedliwości społecznej, powszechnej równości i dobrostanu planety.

 

Przyjrzymy się tym zagadnieniom z punktu widzenia muzeów państwowych, samorządowych, jak prowadzonych przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

 

zapraszam do udziału:

Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

PROGRAM SEMINARIUM

Główne zagadnienia

 1. Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych – problematyka związana z gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, konserwacją, udostępnianiem, transportem muzealiów oraz szeroko pojętymi zagrożeniami dla instytucji kultury – m.in. kradzieże, terroryzm, wojna, pożar, pandemia. Pragniemy poruszyć tematy ważne zarówno       dla muzealników, jak i służb walczących z przestępczością przeciw zabytkom.
 2. Edukacja i komunikacja z odbiorcą – poruszymy tematykę prowadzenia zajęć w oparciu o upowszechnianie techniki wojskowej i historii powszechnej. Zaprezentowane zostaną programy edukacyjne oraz metodyka pracy – w odniesieniu do zmian socjologicznych i kulturowych, także zachodzących w wyniku pandemii, wykorzystania nowoczesnych form wyrazu i komunikacji. Pragniemy zwrócić uwagę na reakcję muzeów na potrzeby odbiorców i utrzymania ciągłości komunikacji z publicznością. Poruszymy zagadnienia dostępności oferty muzealnej dla różnych grup odbiorców. Zastanowimy się czy powstawanie muzeów narracyjnych i interaktywnych, także w sieci, wpływa na zmianę w zachowaniu widzów: czy nastąpi powrót do bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki?
 3. Muzealnictwo wojskowe na rzecz klimatu – pragniemy odpowiedzieć na pytania: czy muzea są otwarte na zmiany klimatyczne? Czy muzea jako miejsca o dużym zasięgu oddziaływania i pełniące ważną rolę w społeczności, mają wpływ na edukację i wzrost świadomości o kryzysie klimatycznym? Czy muzea powinny uwzględnić ekologiczne zagadnienia w programach, strategiach i funkcjonowaniu?
 4. Prezentacja zrealizowanych i planowanych projektów z zakresu inwestycji, organizacji wystaw, konserwacji muzealiów, prowadzenia programów badawczych i edukacyjnych w oparciu o powyższe tematy

informacje organizacyjne

Miejsce konferencji : Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

Termin : 15-17 września 2021 r

Język obrad: polski

Wszelkie informacje dot. konferencji można uzyskać kontaktując się  z Sekretarzem Konferencji – panią Malwiną Markiewicz, tel. +48 261 519 458,  m.markiewicz@muzeumsp.pl

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem:  +48 261 519 450, lub drogą elektroniczną: m.markiewicz@muzeumsp.pl

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

opłata konferencyjna: 280,- zł

 

Organizatorzy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Muzeum Wojska w Białymstoku

 

Partnerzy: Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Lotnicza Akademia Wojskowa, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Klub 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego, 1 Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie, Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, Nadwiślańskie Stowarzyszenie Miłośników Historii,

 

Patronat: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,  Polski Komitet Narodowy ICOM

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zapewnienia Pani/Panu możliwości uczestnictwa w organizowanej konferencji naukowej pt. „ V.Seminarium Muzealnictwa Wojskowego w Dęblinie” oraz składania w związku z tym wniosków i pytań. Dane te będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, lub do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. w przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku zdjęcia oraz filmy z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Internecie, prasie, telewizji, biuletynie informacyjnym MSP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia i innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Muzeum.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest udzielona zgoda. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest przesłanie zgłoszenia. Podstawą przetwarzania może być również art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, zdjęcia i filmy mogą być udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, lub w oparciu o umowę powierzenia
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału w konferencji.