Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze-kierownik oddziału w Koszalinie

Data wydarzenia: 15 grudnia 2018

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kierownicze w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie: Kierownik Oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Miejsce pracy: Koszalin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo;
 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
 • znajomość wybranych zagadnień z prawa pracy
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu historii wojskowości i regionu;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B.
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • kierowanie bezpośrednio całokształtem działalności Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Oddziału;
 • sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie dyscypliny pracy;
 • sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Oddziału w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników oddziału, harmonogramu dyżurów na ekspozycjach, także związanej z udostępnianiem wystaw i terenów Oddziału;
 • sprawowanie opieki merytorycznej nad powierzonymi muzealiami, dbałość o właściwy stan zachowania zbiorów, nadzór nad bezpieczeństwem obiektów i kolekcji;
 • nadzór nad działalnością wystawienniczą Oddziału, planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym współpraca z projektantami i wykonawcami;
 • współpraca z jednostkami Wojska Polskiego, instytucjami kultury, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o profilu zbieżnym z zadaniami Oddziału;
 • odpowiedzialność za powierzone mienie Muzeum i jego właściwe wykorzystanie;
 • udział w działaniach promocyjnych Oddziału;
 • planowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;
 • organizacja pracy pracowników Oddziału, w tym wnioskowanie w sprawie premii, awansów, nagród, wyróżnień, kar, zmian kadrowych i organizacyjnych
 • nadzór nad organizacją harmonogramu dyżurów na wystawach, usług przewodnickich oraz zajęć edukacyjnych;
 • organizacja pracy muzealnego punktu sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek;
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych oraz środków higieniczno – sanitarnych;
 • nadzór nad utrzymaniem czystości na wystawach, w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych oraz na terenach zarządzanych przez oddział Muzeum;
 • administrowanie wszystkimi budynkami i terenami użytkowanymi przez oddział Muzeum, nadzorowanie stanu technicznego budynków i urządzeń; nadzór nad stanem bhp, p.poż i sanitarnym;
 • organizacja i nadzór nad realizacją prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w Muzeum;
 • reprezentowanie Muzeum podczas spotkań, konferencji naukowych, pikników historycznych, uroczystości i wydarzeń okolicznościowych, etc.
 • pełnienie dyżurów na wystawach;
 • terminowe i systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum, wynikająca z zakresu obowiązków służbowych;

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1)

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego – dokumenty które wpłyną po terminie wskazanym w ofercie nie będą rozpatrywane;
 3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1,  w dniu 18 stycznia  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2019 r.

informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Edyta Filipek  tel. 261-519-467

treść ogłoszenia i formularze– do pobrania (PDF)nabór opl