Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze

Data wydarzenia: 09 kwietnia 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko w oddziale: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. stanowisko pracy: Adiunkt ds. muzealnych, miejsce pracy: Koszalin.

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

         1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury;
 • co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku w instytucjach kultury, preferowane doświadczenie w ramach stosunku pracy w instytucjach kultury tj. muzeach, na stanowisku  pracownika merytorycznego;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu historii wojskowości i regionu
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin;
 • zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu;
 • czas pracy wynosi 4 godzin na dobę, przeciętnie 20 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji;
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • merytoryczny nadzór nad wystawami stałymi i czasowymi w oddziale – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz muzealiami militarnymi zgromadzonymi na wystawach;
 • tworzenie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych muzealiów przypisanych do pracowni i właściwe jej zabezpieczenie;
 • opracowywanie kart katalogu naukowego muzealiów własnych i depozytów, prowadzenie kartoteki opracowanych muzealiów;
 • odpowiedzialność za realizację planu ewakuacji zbiorów;
 • przygotowanie muzealiów do wypożyczeń;
 • udostępnianie dokumentacji naukowej dla celów naukowych pracownikom Muzeum, a za zgodą Dyrektora osobom z zewnątrz;
 • podejmowanie starań zmierzających do powiększenia zbiorów poprzez: kontakty z instytucjami i osobami prywatnymi oferującymi eksponaty do zakupu, wnioskowanie o przekazywanie zabytków do Muzeum etc.;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej w zakresie profilu muzeum:

– opracowywanie scenariuszy i organizacja wystaw stałych i czasowych, organizacja konferencji, sesji naukowych etc.

– współpraca z organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi, w tym: organizacjami kombatanckimi, i jednostkami WP, 

– prowadzenie odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych, oprowadzanie po wystawach muzealnych,  pełnienie dyżurów merytorycznych na wystawach;

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zachowania muzealiów, sporządzanie wykazu muzealiów przeznaczonych do konserwacji, współpraca przy inwentaryzacji;
 • opracowywanie i przygotowywanie do druku wydawnictw związanych z działalnością Muzeum (katalogów, informatorów, biuletynów, zaproszeń itp.);
 • udzielanie informacji o eksponowanych na wystawie zabytkach historyczno – wojskowych osobom zainteresowanym tematyką zbiorów;
 • reprezentowanie Muzeum podczas konferencji naukowych, pikników historycznych, uroczystości i wydarzeń okolicznościowych, etc.;
 • terminowe i systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
 • terminowe sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z ich wykonania;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 8. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1. do ogłoszenia)

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko:   Adiunkt ds. Muzealnych
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. w  przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Muzeum
 4. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 5. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1,  w dniu 26 kwietnia  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 maja 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Beata Jaraszek  tel. 261-519-467

do pobrania– ogłoszenie i załączniki (PDF)ogloszenie.adiunkt.Koszalin