Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe

Data wydarzenia: 11 grudnia 2018

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do składania ofert na usługę: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Muzeum Sił Powietrznych w Koszalinie, przy ul. Wojska Polskiego  Budynek Nr 59 (z nieruchomości niezamieszkałych).

Zakres usług obejmować będzie:

1. ustawienie pojemnika na odpady MGB – 660 będącego własnością Wykonawcy w miejscu wskazanych przez Zamawiającego;

2. staranny (z zachowaniem czystości) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego;

3. bezpłatna wymiana pojemnika uszkodzonego przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na czas trwania umowy;

4. możliwość domówienia pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości opróżniania.

Informacje dodatkowe:

– Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska;

– Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączyć sprawozdanie o ilości opróżnionych pojemników w danym miejscu za bieżący miesiąc;

– faktury będą płatne przelewem w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  wraz ze sprawozdaniem;

– Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany lokalizacji oraz częstotliwości opróżniania.

– Wykonawca winien podać cenę brutto za jednorazowe opróżnienie pojemnika.

– Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@muzeumsp.pl.

Oferty powinny być złożone do  dnia  14 grudnia 2018 r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

szczegółowe informacje o ofercie i formularze: do pobrania (PDF)oferta nr 1