Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

nabór na stanowisko Adiunkta ds. edukacji

Data wydarzenia: 12 grudnia 2018

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADIUNKTA DS. EDUKACJI

W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko
w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1. ;  08-530 Dęblin.

STANOWISKO PRACY:  Adiunkt ds. edukacji w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Miejsce pracy: Dęblin

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika, historia lub animacja kultury
 • co najmniej 2-letni staż pracy związanej z działalnością edukacyjną w instytucjach kultury, oświaty lub organizacjach pozarządowych na stanowisku edukatora, instruktora, nauczyciela, itp.
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • wiedza z zakresu historii lotnictwa i wojskowości oraz Dęblina i regionu;
 • doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • znajomość języka obcego.
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin;
 • zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu;
 • czas pracy wynosi 4 godziny na dobę, przeciętnie 20 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie  ekspozycji.
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • opracowywanie i realizacja działań edukacyjnych i popularyzatorskich
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów i wykładów z grupami w różnym wieku
 • przygotowywanie scenariuszy lekcji muzealnych oraz działań programowych
 • przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
 • współpraca z innymi muzeami w kraju i zagranicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych
 • współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami popularyzującymi naukę
 • opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych
 • Pomoc przy organizowaniu wystaw i wydarzeń organizowanych przez Muzeum
 • nadzór merytoryczny nad ekspozycjami w godzinach otwarcia muzeum
 • oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawach
 • dbałość o wizerunek instytucji
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 pod adresem: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko: Adiunkt ds. edukacji”
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego – nie będą rozpatrywane;
 • Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1  w dniu 18 stycznia  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 marca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Edyta Filipek  tel. 261-519-467

 

do pobrania– cała treść: OGŁOSZENIE i formularze (PDF)