Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum w Roku Dziedzictwa Kulturowego

Data wydarzenia: 14 grudnia 2018

Międzynarodowe Centrum Kultury – polski koordynator ERDK 2018- przyznał naszemu Muzeum Dyplom Uznania za zaangażowanie w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego poprzez realizację projektu objętego patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Muzeum Sił Powietrznych organizowało w tym roku kilka działań pod patronatem ERDK, m.in Europejską Noc Muzeów i seminarium „Muzealny krajobraz Lubelszczyzny”. Promowaliśmy również akcję „Uwolnij Pegaza”.

Unia Europejska ogłosiła rok 2018  Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). Celem Roku było zachęcenie jak największego grona osób do odkrywania i zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny. W 2018 r. szczególna uwaga poświęcona była wartości, jaką dla społeczeństwa ma dziedzictwo kulturowe, wkładowi dziedzictwa w gospodarkę, roli, którą pełni w dyplomacji kulturalnej oraz znaczeniu jego zachowania dla przyszłych pokoleń. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to szereg wydarzeń w całej Europie, w tym liczne inicjatywy realizowane w Polsce. Jest to szczególny rodzaj kampanii na rzecz dziedzictwa kulturowego, do której zaproszone były wszystkie instytucje i organizacje w Polsce.

Działania w ramach ERDK były skierowane do szerokiej opinii publicznej, dzieci i młodzieży, środowiska zajmującego się dziedzictwem, decydentów oraz biznesu. Założeniem Roku jest aktywne zaangażowanie tych grup w działania związane z dziedzictwem i jego ochroną. Ważne przy tym jest zachęcanie do współpracy podmiotów działających w różnych sektorach (ochrona środowiska, biznes, sektor kultury i kreatywny, turystyka, itp.) i generowania synergii na rzecz dziedzictwa pomiędzy działaniami władz i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie roku podejmowane były także inicjatywy ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy o znaczeniu dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dialogu międzykulturowego oraz budowania tożsamości. Podejmowane były również debaty na temat ochrony, zachowania i ponownego wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w szeroko rozumianym sektorze dziedzictwa.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynatorem ERDK w Polsce zostało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jego rolą jest promocja Roku i zaangażowanie polskich organizacji i instytucji w realizację działań wpisujących się w cele i założenia ERDK. Partnerami ERDK w Polsce zostały ponadto kluczowe instytucje i organizacje zajmujące się dziedzictwem w Polsce: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, NCK, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ICOM Polska, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Polski Komitet ds. UNESCO, Creative Europe Desk Polska, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, AHICE.

Więcej: www.erdk2018.pl