Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

konkurs dla aktywnych przewodników

Data wydarzenia: 30 stycznia 2019

Zapraszamy przewodników turystycznych do udziału w drugiej edycji konkursu AKTYWNY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY na najaktywniejszego przewodnika turystycznego wprowadzającego grupy zorganizowane do Muzeum Sił Powietrznych w 2019 roku. Konkurs będzie trwał od 1 lutego do 31 października 2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystej gali 4 grudnia 2019 roku.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy! zapraszamy

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić  na miejscu lub wypełniony złożyć w kasie muzeum (od wtorku do niedzieli). Pracownicy kasy prowadzą rejestr aktywności zgłoszonych uczestników.

Regulamin- do pobrania (pdf)Regulamin konkursu aktywny przewodnik 2019

Formularz zgłoszeniowy- do pobrania (pdf)karta zgłoszeniowa 2019

informacje: marketing@muzeumsp.pl ,tel +48 261-519-458

 

REGULAMIN KONKURSUAKTYWNY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY”

na najaktywniejszego przewodnika turystycznego wprowadzającego grupy zorganizowane do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w 2019 roku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt „Aktywny Przewodnik Turystyczny na najaktywniejszego przewodnika turystycznego, zwany dalej Konkursem oraz określa warunki uczestnictwa w nim.
 2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a wszystkie sprawy dotyczące Konkursu realizuje Dział Marketingu i Wydawnictw, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie najaktywniejszego przewodnika turystycznego, który wprowadzi największą liczbę grup zorganizowanych do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w terminie 01.02.2019 – 31.10.2019 r.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
 5. Konkurs skierowany jest do przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, opiekunów grup zorganizowanych;
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest osobiste zgłoszenie i potwierdzenie wpisem do rejestru uczestników konkursu, prowadzonego przez Muzeum Sił Powietrznych, dostępnego w kasie muzeum, w godzinach otwarcia wystaw;
 8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu;
 9. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumsp.pl, w biurze Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, tel. +48 261- 519-450, e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl;
 10. Konkurs prowadzony jest w języku polskim;
 11. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najaktywniejszego przewodnika turystycznego – pilota wycieczek, który wprowadzi największą liczbę grup zorganizowanych do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w terminie 01.02.2019 – 31.10.2019 r.

3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • zapoznanie jak największej liczby turystów ze zbiorami Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • promocja krajoznawstwa, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, edukacja historyczna, pobudzanie zainteresowania dziejami miasta, regionu, Polski, historii powszechnej oraz historii wojskowości, w tym historii lotnictwa;
 • aktywizacja i integracja środowiska przewodnickiego, operatorów turystyki oraz osób zainteresowanych ożywieniem turystycznym miasta Dęblin i regionu.

4. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem wydania Zarządzenia dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w sprawie ogłoszenia konkursu pt. „Aktywny Przewodnik Turystyczny oraz powołania Komisji Konkursowej.
 2. Termin trwania Konkursu: do dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.
 3. Ocena zgłoszeń do konkursu przez Komisję Konkursową: 1-10 listopada 2019 r.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 4 grudnia 2019 r.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste zgłoszenie uczestnictwa i potwierdzenie wpisem do rejestru uczestników konkursu, według załącznika nr 1 do regulaminu, prowadzonego przez Muzeum Sił Powietrznych, dostępnego w kasie muzeum, w godzinach otwarcia wystaw.
 2. Zgłoszenia mogą dokonać przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek, opiekunowie grup zorganizowanych.
 3. Rejestr uczestników Konkursu jest każdorazowo potwierdzany za zgodność ze stanem faktycznym przez pracownika Kasy muzealnej.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz osoby wchodzące w skład Komisji.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-350, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 261 519 450. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumsp.pl;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres inspektor@muzeumsp.pl;
 • dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i promocji  Konkursu „AKTYWNY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY”;
 • podstawą prawną przetwarzania danych w celu przygotowania i organizacji konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zapisanie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe oraz zdjęcia z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Biuletynie Muzeum Sił Powietrznych „Pod Dobrymi Skrzydłami” oraz na stronie internetowej i profilu na Facebooku w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia;
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt. 4 będą przetwarzane przez rok od zakończenia Konkursu natomiast wskazane w pkt. 5 do czasu ich usunięcia ze strony internetowej i profilu na Facebooku.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  przypadku  gdy  przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora oraz osoby mające dostęp do zdjęć z wydarzenia;
 • ze względów organizacyjnych podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie;
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

7. PROCEDURA i KRYTERIA KONKURSU

 1. Komisja dokonuje podsumowania ilości wprowadzonych grup zorganizowanych na podstawie rejestru uczestników Konkursu, w którym zawarte są dane o każdorazowym wprowadzeniu grupy.
 2. Kryterium konkursu jest ilość wprowadzonych grup zorganizowanych.
 3. Za najlepszego przewodnika zostanie uznana osoba, która uzyska najwyższą liczbę wprowadzonych grup zorganizowanych.
 4. Komisja sporządza protokół z przebiegu i wyniku Konkursu, wg załącznika nr 2 do Regulaminu, który podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu, i przedkłada dyrektorowi Muzeum Sił Powietrznych do zatwierdzenia.

8. NAGRODA

 1. Konkurs będzie przebiegać w jednej kategorii: największa ilość grup wprowadzonych do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
 2. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe:
 • za I miejsce,
 • za II miejsce,
 • za III miejsce.
 1. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora na podstawie protokołu Komisji Konkursowej.
 2. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie dyplomów.
 3. Poza nagrodzonymi, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

 

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 4 grudnia 2019 r., na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie o adresie muzeumsp.pl.
 2. Laureat/ laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu, po zatwierdzeniu wyników przez Organizatora Konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.