Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 20 kwietnia 2021

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie”.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70 w Koszalinie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa (firma): Solid Security Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa; Solid Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy Pzp