Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Specjalista ds. promocji" w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data dodania: 20 kwietnia 2023

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

STANOWISKO PRACY: 

SPECJALISTA ds. PROMOCJI

W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

 

Miejsce pracy: Dęblin

 

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – państwowej instytucji kultury, odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury
i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, preferowane będą kierunki związane z promocją
  i marketingiem;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – minimum 2 lata;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz programów graficznych: Photoshop, Corel Draw;
 • znajomość narzędzi promocji, w tym promocji w oparciu o social media;
 • lekkie pióro, łatwość w pisaniu tekstów informacyjnych i promocyjnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność;
 • dokładność, sumienność, dobra organizacja pracy własnej;
 • dyspozycyjność w weekendy.

 

WYMAGANIA DODATKOWE: 

 • doświadczenie w koordynacji projektów promocyjnych;
 • znajomość historii wojskowości i/lub regionalnej;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.

 

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
  Lotników Polskich 1; 08-530 Dęblin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, docelowo na czas nieokreślony;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze, na terenie ekspozycji.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

 • realizacja projektów marketingowych i promocyjnych, zgodnych z przyjętymi strategiami rozwoju oraz promocji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • aktywne kształtowanie i dbanie o wizerunek Muzeum;
 • tworzenie i realizacja działań promocyjnych w internecie, zwłaszcza prowadzenie strony internetowej, moderowanie komunikacji w mediach społecznościowych, inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności;
 • kreowanie, kształtowanie i poszerzanie relacji z mediami;
 • wdrażanie działań marketingowych związanych z kalendarzem imprez;
 • współpraca przy organizacji i planowaniu wydarzeń odbywających się w Muzeum
  we współpracy z pozostałymi działami Muzeum;
 • współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi (agencje kreatywne, drukarnie, graficy, itp.);
 • prowadzenie działań w zakresie promocji oferty muzealnej: tworzenie i redakcja tekstów promocyjnych oraz wydawnictw informacyjnych, dbałość o ich dystrybucję
  i udostępnianie;
 • tworzenie informacji prasowych na podstawie materiałów pozyskanych przez kadrę zarządzającą i wszystkie działy Muzeum;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń organizowanych
  i współorganizowanych przez Muzeum;
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań promocyjnych;
 • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora;
 • pełnienie dyżurów na wystawach.

 

OFERUJEMY: 

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Kwestionariusz osobowy (CV) i list motywacyjny;
 2. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych
  w Dęblinie (do 31.12.2024 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 może być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2024 r.

 

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  lub doręczone listownie w terminie do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1; 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. promocji w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
 2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom;
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 9.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

 

Proponowany termin zatrudnienia od 1 czerwca 2023 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie
po przeprowadzonym naborze.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48261-519-467