Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekun/przewodnik muzealny w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data dodania: 07 grudnia 2023

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy.

 

 

STANOWISKO PRACY: 

OPIEKUN MUZEALNY/PRZEWODNIK MUZEALNY  W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Miejsce pracy: Dęblin

 

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – państwowej instytucji kultury, odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki zainteresowań lub studiów wyższych: humanistyczny, historia, edukacja, turystyka;
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok
 • ogólna wiedza z zakresu historii lotnictwa;
 • wiedza techniczna odnośnie samolotów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • dyspozycyjność poza standardowym czasem pracy;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie wyższe;
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.

 

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin;
 • liczba stanowisk pracy: 1;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, docelowo na czas nieokreślony;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, praca również w weekendy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca na terenie ekspozycji- wewnętrznej i zewnętrznej oraz w biurze i na mobilnych stoiskach poza muzeum.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • oprowadzanie turystów po wystawach;
 • dozór sal, pomieszczeń i terenów ekspozycyjnych w trakcie udostępniania muzeum zwiedzającym;
 • dozór nad prawidłowością funkcjonowania ekspozycji, w tym: zabezpieczeń, informacji, działania urządzeń multimedialnych (wraz z umiejętnością ich obsługi), udogodnień dla osób z niepełnosprawnością;
 • sprawdzanie stanu ilościowego eksponatów znajdujących się w salach, ich właściwego rozmieszczenia i stanu zachowania oraz właściwego stanu zachowania oraz rozmieszczenia podpisów i opisów ekspozycyjnych;
 • utrzymywanie czystości, ładu i porządku w salach i na terenach ekspozycyjnych oraz innych wyznaczonych pomieszczeniach;
 • współudział w organizacji oraz obsłudze wydarzeń i działań muzealnych (np. warsztatów, spotkań, prelekcji, wernisaży, konferencji, targów turystycznych, pikników historycznych, koncertów, etc.);
 • współudział w urządzaniu i demontażu wystaw i ekspozycji;
 • utrzymanie terenów ekspozycji w należytym stanie;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Kwestionariusz osobowy (CV) i list motywacyjny;
 2. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatne na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2024 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 może być złożone w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2024 r.

 

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 grudnia 2023 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko: Opiekun muzealny/przewodnik muzealny w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 2. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom;
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

 w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 10.00.

 

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

 

Proponowany termin zatrudnienia od 2 stycznia 2024 r.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261-519-467 lub 261-518-801

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, jako pracodawcy, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
 3. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, natomiast w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2024 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe
  na zlecenie administratora.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
  w procesie rekrutacji prowadzonym przez MSP w Dęblinie.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.