Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe -usługa zamówień publicznych

Data wydarzenia: 16 stycznia 2019

Muzeum Sił Powietrznych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: świadczenie usług w zakresie zamówień publicznych dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Usługa będzie polegała w szczególności na:

 • Prowadzeniu „Rejestru wniosków powyżej 30 000 euro” oraz „Rejestru wniosków do 30 000 euro”.
 • Udziale w pracach komisji przetargowej oraz nadzorze nad prawidłowym przebiegiem postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Badaniu ofert otrzymanych od Wykonawców pod względem formalno-prawnym i rachunkowym.
 • Opracowaniu protokołów postępowań.
 • Prowadzeniu korespondencji z Wykonawcami w czasie prowadzenia postępowania w sytuacjach określonych w prawie zamówień publicznych.
 • Przekazywaniu do publikacji ogłoszeń zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 • Dokumentowaniu czynności podejmowanych przez komisję przetargową.
 • Wykonywaniu dokumentów określonych w prawie zamówień publicznych, kompletowaniu i właściwym zabezpieczeniu dokumentacji udzielanych zamówień publicznych.
 • Przygotowywaniu materiałów niezbędnych Dyrektorowi do podejmowania decyzji w sprawach zamówień publicznych.
 • Opiniowaniu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • W przypadku zakupów o wartości od 4 000 euro (włącznie) przeprowadzeniu rozpoznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.
 • Sporządzaniu rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazaniu ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2019r.

Oferent wraz z formularzem cenowym musi przedłożyć Zamawiającemu kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowanego min. 2 letniego doświadczenia w świadczeniu usług w zakresie PZP.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@muzeumsp.pl.

Termin przesłania ofert: do  dnia  21 stycznia 2019 r. do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

do pobrania– ogłoszenie/formularze/ klauzula RODO (PDF) zapytanie ofertowe