Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lubelskie Forum Muzealne

Data rozpoczęcia: 25 listopada 2019 11:00 | Data zakończenia: 25 listopada 2019 15:00

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w inauguracyjnym spotkaniu z cyklu  Lubelskie Forum Muzealne, organizowanym przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie , ul. Lotników Polskich 1

Będzie to pierwsze, inaugurujące cykl spotkanie adresowane do pracowników muzeów z województwa lubelskiego: kadry zarządzającej, edukatorów, pracowników naukowych, osób zajmujących się komunikacją i promocją, pracowników obsługi widowni. Celem spotkań jest profesjonalizacja kadr instytucji muzealnych, wymiana doświadczeń, integracja środowiska muzealnego. Podczas spotkań przekazywana będzie wiedza przez ekspertów, praktyków i teoretyków z zakresu muzealnictwa, zmian w ustawodawstwie polskim, trendów w turystyce i obsłudze widzów, oraz współpracy branży muzealnej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

program

11.00 – powitanie- Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich- Paweł Pawłowski

11.15 – wystąpienie: dr Mirosław Borusiewicz –  Funkcja i znaczenie języka w muzeum

Wystąpienie dotyczyć będzie rozumienia znaczenia języka jako kodu, umożliwiającego przekazywanie informacji oraz jako narzędzia myślenia i poznania. Omówiona będzie funkcja słowa jako znaku – symbolu oraz zdania jako obrazu myśli. Na tym tle omówiona będzie problematyka osobowego rozumienia tekstu oraz znaczenie kontekstu zarówno przedmiotowego (eksponaty), jak i werbalnego (teksty współtowarzyszące). Przedstawione będą także zalety i wady w użyciu języka zarówno pisanego jaki i mówionego.

11.45 – dyskusja

12.30 – przerwa kawowa / zwiedzanie nowych wystaw w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

13.00 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Muzealników Polskich- oddział Lubelski

 ta część spotkania adresowana jest tylko do Członków Lubelskiego Oddziału SMP oraz osób zainteresowanych wstąpieniem do stowarzyszenia

w programie zebrania:

  • Wybór Członka Zarządu Oddziału SMP
  • Sprawozdanie Zarządu Oddziału SMP ze zrealizowanych zadań w latach 2018-2019
  • Propozycje do planu pracy Oddziału Lubelskiego SMP w kadencji 2019-2021
  • Sprawy wniesione
  • Dyskusja

 

15.00 – planowane zakończenie zebrania

informacja o prelegencie

dr Mirosław Borusiewicz – magister socjologii kultury na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność muzeologiczna) na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Członek  Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. W latach 1975-1997 pracował w Muzeum Historii Miasta Łodzi na różnych stanowiskach od asystenta do starszego kustosza. W latach 1989-1993 – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków. W 1993 i 1994 roku – Pełnomocnik Ministra Kultury i Sztuki ds. Muzeów. W roku 1994 założył Centrum Muzeologiczne, działające przy Muzeum Historii Miasta Łodzi, od 1997 przy Muzeum Sztuki.  Jako jego kierownik zorganizował szereg krajowych i międzynarodowych konferencji oraz szkoleń dotyczących organizacji i finansowania muzeów. W tym samym czasie w konsultacji z prof. dr hab. Andrzejem Rottermundem napisał program dla Studium Muzealniczego, zorganizowanego przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez 9 lat pełnił tam funkcję wykładowcy, prowadząc zajęcia zarządzania muzeami. W latach 1997-2006 Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Obecnie zajmuje się pracą naukową, jest współtwórcą programu muzeologii na WNH UKSW w Warszawie, aktywnie uczestniczy jako konsultant  w pracach nad rozwojem kierunku i specjalizacji muzeologicznej na kierunku kulturoznawstwo. Przygotowuje książkę poświęconą znaczeniu działalności muzealnej i jej społecznemu rozumieniu, pod tytułem Semantyka muzeów

informacje dla uczestników

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego –  i przesłanie go drogą e-mail na adres sekretariatu Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Lubelski: marketing@muzeumsp.pl do dnia 21.11.2019 r.