Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zbiory specjalne

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów archiwalnych Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

REGULAMIN

udzielania licencji i udostępniania materiałów archiwalnych oraz ich reprografii ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

1

 

 1. Materiały archiwalne zgromadzone w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zwanym dalej Muzeum, są udostępniane dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Muzeum i innych osób.
 2. Materiały archiwalne zgromadzone w archiwum i bazach danych Muzeum podlegają ochronie i nie mogą być bez zgody Muzeum publikowane, kopiowane i przetwarzane, zarówno w celach komercyjnych, jak i naukowych.

 

2

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 

 1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zmianami);
 2. Autorze – rozumie się przez to osobę, która jest twórcą utworu w rozumieniu art. 8 ustawy;
 3. Materiałach archiwalnych – rozumie się przez to utwór w rozumieniu art. 1 ustawy oraz jego reprografie;
 4. Licencjodawcy – rozumie się przez to Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
 5. Licencjobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną której udzielono licencji na korzystanie z materiałów archiwalnych i ich reprografii;
 6. Licencji – rozumie się przez to upoważnienie dane przez autora lub osobę której przysługują autorskie prawa majątkowe (licencjodawca) użytkownikowi utworu (licencjobiorca) na wykorzystywanie utworu w sposób i na warunkach ustalonych między nimi w odrębnej umowie (umowa licencyjna).

 

3

 

 1. Udzielenie licencji do wybranych materiałów archiwalnych lub ich reprografii możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Muzeum, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o licencję.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek należy przesłać drogą pocztową lub mailowo (na adres: archiwum@muzeumsp.pl).
 3. Po uzyskaniu zgody Dyrektora upoważniony pracownik MSP wyznacza termin przeprowadzenia kwerendy, którą przeprowadza wnioskodawca.
 4. Następnie należy złożyć zamówienie usługi reprografii stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz uiścić opłatę. Czas wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty wpłynięcia opłaty na konto MSP.
 5. Brak powiadomienia Muzeum przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 6. Przekazanie reprografii następuje w formie elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, np. przy dużym zamówieniu, istnieje możliwość nagrania reprografii na płytę CD bądź DVD i przesłanie pocztą na wskazany we wniosku adres, bądź odbiór osobisty.

 

4

 

 1. Materiały archiwalne udostępniane są po dokonaniu niezbędnych zabiegów konserwatorskich.
 2. Udostępnienie materiałów archiwalnych nie uprawnia użytkownika do samodzielnego ich reprodukowania.
 3. Korzystający z materiałów archiwalnych nie ingeruje w układ i treść, zachowuje dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.
 4. Wynoszenie poza pomieszczenie archiwum materiałów archiwalnych lub pomocy informacyjnych przez użytkowników jest zabronione pod rygorem przewidzianym prawem.
 5. Do pomieszczenia archiwum zabrania się wnoszenia okryć wierzchnich, toreb i teczek, żywności, przedmiotów i substancji grożących uszkodzeniem materiałów archiwalnych.
 6. Zabrania się wnoszenia do pomieszczenia archiwum kamer filmowych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących posłużyć do reprodukcji materiałów archiwalnych.

 

5

 

 1. Licencjobiorca z chwilą uzyskania licencji nabywa prawo do korzystania z reprografii, lecz nie nabywa autorskich praw majątkowych do materiałów (Art. 17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Licencja udzielana jest jednorazowo, wyłącznie do jednej publikacji.
 3. Muzeum nie udziela licencji do publikacji elektronicznych w Internecie.
 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji (nie może odsprzedać ani oddać nabytej licencji).
 5. Otrzymanie licencji nie gwarantuje wyłączności na publikację. Ta sama reprografia może być wielokrotnie wykorzystana na tym samym nośniku, w tej samej dziedzinie działalności oraz w tym samym czasie (licencja niewyłączna).
 6. Jeżeli przepisy prawa ograniczają dostęp do informacji wskazanych we Wniosku, Dyrektor Muzeum może zażądać złożenia przez zgłaszającego wyjaśnień albo udokumentowania uprawnień do zapoznania się z treścią żądanych materiałów archiwalnych.
  Licencjobiorca jest zobowiązany do sygnowania wykorzystanych materiałów archiwalnych:

  1. © fot. (imię i nazwisko autora) ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.  Dopuszcza się stosowanie zbiorczych wykazów, wtedy, gdy na ich podstawie można bez wątpliwości określić twórcę każdej fotografii;
  2. Umieszczenie informacji bezpośrednio przy publikowanych fotografiach: nazwa autora fotografii, ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
  3. Umieszczenia w przypisach lub/i w stopce redakcyjnej informacji: Fotografie/Materiały archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
  4. Licencjobiorca zobowiązuje się bezpłatnie i bez wezwania do udzielenia informacji w ciągu 7 dni od daty pierwszej publikacji o miejscu umieszczenia reprografii oraz o przesłanie egzemplarza wydawnictwa, w którym ukazały się zdjęcia.
  5. W razie udzielenia licencji Licencjobiorca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o treści: „Fotografie/Materiały archiwalne ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (oraz logo instytucji) zostaną użyte w publikacji zgodnie z poszanowaniem zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pozn zm.]. Publikacja nie ma na celu propagowania ideologii totalitarnych. Wszelkie symbole ustrojów totalitarnych, prezentowane w publikacji, mają jedynie wartość historyczną i dokumentacyjną.”

 

6

 

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów, opisów zamieszczonych przez Licencjobiorcę w okolicach fotografii/materiałów archiwalnych.

 

7

 

 1. Cennik za udostępnienie materiałów archiwalnych oraz ich reprografii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zastosowań innych niż wymienione w cenniku cenę określa każdorazowo Dyrektor Muzeum.
 3. Dyrektor Muzeum może udzielić częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za udzielenie licencji, na podstawie odrębnych umów pomiędzy Muzeum a wnioskodawcą.
 4. Do zamówień przesyłanych pocztą na adres wnioskodawcy, dolicza się koszty opłaty pocztowej.
 5. Opłata za udzielenie licencji na korzystanie z reprografii płatna jest przelewem na rachunek bankowy Muzeum wskazany w korespondencji potwierdzającej udzielenie licencji.
 6. Należności za wykonanie zamówienia wpłacane są na podstawie wystawianej przez Muzeum faktury VAT, na rachunek wskazany na fakturze. W razie odwołania zlecenia z winy wnioskodawcy wpłacone należności nie podlegają zwrotowi.

 

8

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach udzielenia licencji, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień warunków udzielenia licencji, warunków zawartych w regulaminie i cenniku.

 

9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania w formacie docx: