Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 29 sierpnia 2019

Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/Z/19 Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
z dnia 22 lutego 2019 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, wraz z oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin, publikuje zapytanie ofertowe na
realizację zadania pod nazwą: „Wdrożenie systemu kontroli dostępu do muzeum w ramach dotacji celowej na budowę autonomicznego systemu kontroli dostępu wraz z systemem łączności”.

 

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl, faksem na numer 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 10:00.