Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy starszego księgowego

Data dodania: 31 października 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1. ;  08-530 Dęblin.

 

STANOWISKO PRACY:  Starszy księgowy w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Miejsce pracy: Dęblin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia (studia magisterskie);
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku księgowym;
 • znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych
  w zakresie związanym z prowadzeniem księgowości;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
 • znajomość obsługi programu „Symfonia-FK” i „Symfonia Środki Trwałe”.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

 

 

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania  pracy:  Muzeum  Sił  Powietrznych  w  Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.  ;  08-530 Dęblin;
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w godzinach od 7.30.00 do 15.30;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze;
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.

 

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych oraz przepisami prawa podatkowego;
 • klasyfikowanie wydatków zgodnie z przyjętym planem finansowym;
 • analiza wydatkowania środków finansowych w oparciu o plan finansowy;
 • rozliczanie przydzielonych dotacji budżetowych;
 • kontrola prawidłowości rozliczeń gotówkowych (nadzór i kontrola nad pracą kasjerek muzealnych);
 • weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym (wystawianie not korygujących);
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych (faktury zakupy, sprzedaży, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac, PK, amortyzacja, raport kasowy, wyciągi bankowe);
 • obsługa bankowości elektronicznej;
 • prowadzenie ewidencji udzielonych zaliczek, sprawdzenie rozliczonych krajowych podróży służbowych;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych;
 • weryfikacja i analiza rozrachunków z kontrahentami, uzgadnianie sald
  z kontrahentami;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Rb-N, Rb-Z );
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT , PCC ( współpraca z US );
 • prowadzenie rejestru umów oraz sprawowanie nadzoru nad realizacja umów;
 • prace nad przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat – analiza kont oraz udział w badaniu sprawozdania);
 • dyżury na ekspozycji Muzeum.

wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2020 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 7 i 8 mogą być złożone w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 ……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2020 r.

 ………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

dokumenty aplikacyjne

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) pod adresem: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko: Starszy księgowy  w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane;

 • Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 19 listopada  2019 r. o godz. 9.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 grudnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Beata Jaraszek  tel. 261-519-467
email: kadry@muzeumsp.pl