Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze

Data dodania: 11 stycznia 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Dziale Finansowo-Kadrowym.

Miejsce pracy: Dęblin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja;
 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
 • znajomość przepisów  prawa pracy;
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w publicznej instytucji kultury;
 • znajomość programu Płatnik, mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry – Płace;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • umiejętność poprawnego formułowania pism, zarządzeń;
 • samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 • posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • posiadanie wiedzy o systemach wynagrodzeń i doświadczenia w projektowaniu rozwiązań z zakresu motywacji finansowej;
 • posiadanie ogólnej wiedzy dotyczącej profilu działalności i finansowania publicznych instytucji kultury;
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

3.WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników, Polskich 1 ;  08-530 Dęblin
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • prowadzenie całokształtu spraw personalnych, w tym: prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności, umowy o pracę, świadectwa pracy, dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników Muzeum
 • sporządzanie listy płac dla pracowników Muzeum – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników, prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • prowadzenie rejestru i wystawianie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z ich rozliczeniem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • ustalanie uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • przygotowywanie deklaracji dla ZUS, US, PFRON, sporządzanie sprawozdań dla GUS;
 • obsługa programu Płatnik – zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników, sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych.
 • archiwizowanie dokumentacji kadrowej i płacowej
 • obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa
 • organizacja szkoleń dla pracowników
 • redagowanie pism związanych z zadaniami działu
 • współpraca z dyrekcją Muzeum w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania i etatyzacji
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych;
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników;
 • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 8. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

 

6. DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac”
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego –  nie będą rozpatrywane;
 3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, w dniu 29 stycznia  2019 r. o godz. 9.00.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska można się zapoznać w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia: 01 lutego 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Magdalena Jońska,  tel. 261-519-450

 

do pobrania– treść ogłoszenia i załączniki (PDF) ogłoszenie2.nabór