Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 29 sierpnia 2019

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej.”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły niżej wymienione oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę 280 000,00 zł brutto