Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 29 sierpnia 2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej”.