Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe

Data wydarzenia: 11 grudnia 2018

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w  Muzeum oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego: do pobrania (PDF)oferta nr 3

Wykonawca musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2219).

Planowany termin realizacji zamówienia: 09.01.2019 r. – 09.01.2020 r.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@muzeumsp.pl.

Oferty powinny być złożone do  dnia  14 grudnia 2018 r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane