Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe

Data wydarzenia: 06 grudnia 2018

Muzeum Sił Powietrznych zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej, realizowanej w terminie 01.01.2019- 31.12.2019.

Zakres usług obejmować będzie następujące czynności:

 • wydawania opinii prawnych (pisemnych i ustnych);
 • udzielania konsultacji prawnych (ustnych i pisemnych);
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
 • doraźne doradztwo i opiniowanie spraw za pośrednictwem e-maili, telefonu i innych środków komunikacji;
 • opracowywania projektów aktów wewnętrznych dotyczących Zamawiającego (regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.) lub opiniowanie tych aktów sporządzonych przez pracowników Zamawiającego;
 • opracowywanie projektów umów, aneksów, porozumień, ugód, pism oraz projektów innych dokumentów zawieranych przez Muzeum lub opiniowanie umów sporządzonych przez pracowników Zamawiającego;
 • uzgadniania pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych w sprawach personalnych;
 • uczestnictwa lub reprezentacji Zamawiającego w negocjacjach prowadzonych
  z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami;
 • współpracy z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Zamawiającego;
 • reprezentowania w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych;
 • udzielania pomocy kierownikom działów Muzeum w rozstrzyganiu zagadnień prawnych;
 • ochrony interesów Muzeum w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
 • dla prawidłowego i starannego wykonywania powierzonych czynności oferent zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z Muzeum Sił Powietrznych, nie rzadziej niż 1 dzień w tygodniu, w siedzibie Muzeum
 1. Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: administracja@muzeumsp.pl.
 2. Termin przesłania ofert: do  dnia  14 grudnia 2018 r. do godz. 12.00
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

informacje szczegółowe dot. ww. zapytania ofertowego: tel. 261 519 451

do pobrania: szczegółowe informacje o ofercie, formularz ofertowy oraz klauzula RODO (PDF)

Zapytanie. obsługa prawna