Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zaproszenie na wernisaż

Data wydarzenia: 05 marca 2019

Zapraszamy do Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie na uroczyste otwarcie nowej wystawy czasowej. 19 marca 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się wernisaż wystawy HISTORIA KOSZALIŃSKICH KOSZAR.

Ekspozycja prezentuje dzieje obiektów wojskowych Garnizonu Koszalin. Zobaczymy unikatowe zdjęcia prezentujące rozwój budownictwa koszarowego w Koszalinie, począwszy od czasów pruskich, poprzez lata 30-te XX wieku i okres II wojny światowej, aż po współczesność garnizonu. W gablotach wyeksponowano m.in. liczne militaria (bagnety, lufy, magazynki i in. przedmioty) odnalezione w maju 2018 r. na terenie koszar 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz dokumenty, fotografie i inne artefakty udostępnione przez regionalistów i  kolekcjonerów. Warto dodać, iż wszystkie obiekty koszarowe w Koszalinie niezmiennie funkcjonują do dzisiaj zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W zabytkowym kompleksie Pruskiego Królewskiego Zakładu Kadetów mieści się dziś Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w dawnych „Koszarach Piechoty” przy ul. 4-go Marca stacjonuje 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, zaś „Koszary Artylerii” przy ul. Wojska Polskiego 66 są siedzibą Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta. Wyjątek stanowi jedynie dawny obiekt pruskich fizylierów z 54. Regimentu v.d. Goltza, w którym dziś mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska.

 

Wydarzeniem towarzyszącym wernisażowi są uroczyste obchody VII. Rocznicy utworzenia Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków RP.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy. Cele statutowe Związku to : propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na postawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszym patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe. W Koszalinie Stowarzyszenie działa od 2012 roku, a w jego skład wchodzi ponad 130 członków. Na ekspozycji głównej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie prezentowane są pamiątki Stowarzyszenia. W 2017 roku odsłonięto tu również tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Program wydarzenia:

9.30- złożenie wieńca pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

(miejsce- Plac Zwycięstwa w Koszalinie)

10.00 – uroczyste otwarcie wystawy HISTORIA KOSZALIŃSKICH KOSZAR

             – wprowadzenie historyczne: dr Wojciech Grobelski

10.30 – złożenie kwiatów pod popiersiem Marszałka J. Piłsudskiego oraz wręczenie nominacji i wyróżnień członkom ZP RP

(miejsce: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, ul. Wojska Polskiego 70)

11.00- koncert pieśni legionowych i patriotycznych

(miejsce: Klub Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66)

 

ZAPRASZAMY

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie- Paweł Pawłowski

Kierownik Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie- Wojciech Grobelski

Prezes Związku Piłsudczyków RO Okręgu Środkowopomorskiego- płk. Andrzej Witek