Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Posiedzenie Rady Muzeum

Data wydarzenia: 10 stycznia 2019

Funkcjonująca przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Rada zebrała się w dniu dzisiejszym celem podsumowania roku 2018 i zapoznania się z planami muzeum. Dyrektor muzeum Paweł Pawłowski złożył na ręce Przewodniczącego Rady sprawozdanie za ubiegły rok oraz przedstawił kalendarium pracy i plan na 2019 r. Dyskutowana była sytuacja kadrowa placówki oraz płaszczyzny rozwoju i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Rada jest ciałem doradczym, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego  podstawowych zadań i celów. Ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. 

Decyzją 39/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 r., powołana została Rada Muzeum w latach 2017-2021 przy Muzeum Sił Powietrznych, w składzie:

 1. gen. dyw .pil. Jan Śliwka- Przewodniczący, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Anna Wojdyła-Pawlak – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Miasta Dęblin
 3. Stanisław Horoszko- Zastępca Przewodniczącego, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
 4. dr Marcin Paluch – wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej
 5. Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku (Decyzja nr 4/DEKiD MON z dnia 8.01.2019 r.)
 6. Witold Głębowicz- Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 7. gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski- attaché obrony przy Stałym Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Waszyngtonie
 8. Waldemar Rataj – pełnomocnik dyrektora ds. programowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 9. płk. Waldemar Cyran – 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 10. Andrzej Jaworski- dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 11. Wojciech Krajewski – kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 12. Piotr Tarnowski- dyrektor Muzeum Stuthof w Sztutowie