Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze

Data wydarzenia: 07 maja 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko w Oddziale: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

STANOWISKO PRACY:  Kasjer muzealny – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Miejsce pracy: Koszalin

treść ogłoszenia: ogłoszenie07.05.2019

         

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie minimum średnie;
 • biegła obsługa kasy fiskalnej i znajomość zasad rozliczeń finansowych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70. ; 75-903 Koszalin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji;

  

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • obsługa informacyjna klientów;
 • sprzedaż biletów i pamiątek;
 • terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej dokumentacji organizacyjno – obsługowej;
 • dbanie o utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
 • kontrola ważności biletów muzeum;
 • rozliczanie zasobów magazynowych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 i 6 mogą być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kasjer muzealny.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2019 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko:   Kasjer muzealny Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”
 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie- decyduje data wpływu
  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w przypadku dokumentów składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie będą rozpatrywane;
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1  w dniu 22 maja  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 1 czerwca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Beata Jaraszek tel. 261-519-467