Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

KONKURS najlepsza diorama

Data wydarzenia: 03 lipca 2019

Podczas pikniku Good Morning Deblin odbędzie się konkurs na najlepsza dioramę

REGULAMIN KONKURSU pn. NAJLEPSZA DIORAMA HISTORYCZNA

na najlepszą dioramę historyczną zaprezentowaną podczas pikniku wojskowego GOOD MORNING DĘBLIN 5-6 lipca 2019 r.

 

1. Postanowienia ogólne:

 1. niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt najlepsza diorama historyczna na najlepszą dioramę historyczną zaprezentowaną podczas pikniku wojskowego GOOD MORNING DĘBLIN 5-6 lipca 2019 r., zwany dalej Konkursem oraz określa warunki uczestnictwa w nim;

2) organizatorem Konkursu jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a wszystkie sprawy dotyczące Konkursu realizuje Dział Marketingu i Wydawnictw;

3) celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej dioramy historycznej prezentującej wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas pikniku Good Morning Dęblin w dniach 5-6 lipca 2019 r w Dęblinie;

4) konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy;

5) konkurs skierowany jest do uczestników pikniku wojskowego- zgłoszonych i zarejestrowanych grup rekonstrukcji historycznej, odtwarzających wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki;

6) udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;

7) warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez dowódcę grupy rekonstrukcji historycznej do organizatora konkursu nie później niż do dnia 5.07.2019r;

8) zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu;

9) regulamin Konkursu jest udostępniony w punkcie informacyjnym w trakcie trwania pikniku w dniach 5-6.07.2019, oraz w siedzibie organizatora: 08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1;

10) konkurs prowadzony jest w języku polskim;

11) organizatorowi konkursu przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

2. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszej dioramy historycznej, zaprezentowanej przez grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzającej wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki, podczas pikniku wojskowego Good Morning Dęblin w dniach 5-6 lipca 2019r.

 

CEL KONKURSU

3.1. Promocja pomysłowości oraz rozwiązań scenograficznych zastosowanych przez grupy rekonstrukcji historycznej.

 1. Upowszechnienie historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

4.1. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem wydania zarządzenia Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w sprawie ogłoszenia ww. konkursu, oraz powołania Komisji Konkursowej.

 1. Termin zgłoszenia grupy: do dnia 5 lipca 2019 r.
 2. Ocena zgłoszeń do konkursu przez Komisję Konkursową: 5-6 lipca 2019r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 6 lipca 2019 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału grupy, w terminie do 5 lipca 2019 r.

 1. Zgłoszenia mogą dokonać dowódcy grup lub ich przedstawiciele.
 2. Zgłoszenia dostarczone po terminie wskazanym w § 5 pkt 3, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i osoby wchodzące w skład Komisji oraz ich najbliżsi (małżonkowie, dzieci).

 

PROCEDURA i KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

6.1. Oceny zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych i merytorycznych dokonuje Komisja Konkursowa podczas oględzin zgłoszonych dioram w miejscu pikniku: przykoszarowy plac ćwiczeń Wisła- teren 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego.

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykonania fotografii zgłoszonych dioram w celach przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej publikacji na stronie internetowej organizatora.
 2. Komisja dokonuje oceny dioram w oparciu o ustalone kryteria oceny poprzez przyznanie określonej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium.
 3. Kryteria konkursu:
 4. a) kreatywność, oryginalność, ciekawa aranżacja i scenografia: 0 – 35 pkt
 5. b) dbałość o odzwierciedlenie realiów epoki (wygląd grupy rekonstrukcji historycznej, spójność wyposażenia grupy z tematyką dioramy, wykorzystanie pojazdów historycznych i uzbrojenia, etc.), 0 -35 pkt
  c) wartość edukacyjna dioramy : 0- 30 pkt
 6. Oceny punktowej danego zgłoszenia dokonuje każdy z członków Komisji Konkursowej, wg wzoru: a + b + c = maksymalnie 100 pkt, suma punktów, jakie dana diorama otrzyma w Konkursie, to suma ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
 1. Za najlepszą zostanie uznana diorama, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 2. Komisja sporządza protokół z przebiegu i wyniku Konkursu, który podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu, i przedkłada dyrektorowi Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do zatwierdzenia.

 

NAGRODA

7.1. Konkurs będzie przebiegać w jednej kategorii: najlepsza diorama historyczna;

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne dla każdej z kategorii:
 • za I miejsce- nagroda w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100),
 • za II miejsce – nagroda w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100),
 • za III miejsce – nagroda w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100),
 1. Nagroda zostanie wypłacona laureatom przez Fundatorów Nagród w formie pieniężnej (gotówka), na podstawie protokołu Komisji Konkursowej, zaakceptowanego przez dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
 2. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie dyplomów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

8.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 6 lipca 2017r., podczas programu pikniku Good Morning Dęblin, oraz na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie o adresie www.muzeumsp.pl.

 1. Laureat/ laureaci konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie o wynikach Konkursu, po zatwierdzeniu wyników przez dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-350, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr telefonu 261 519 450. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumsp.pl;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres inspektor@muzeumsp.pl;
 • dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i promocji  Konkursu „NAJLEPSZA DIORAMA HISTORYCZNA”;
 • podstawą prawną przetwarzania danych w celu przygotowania i organizacji konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zapisanie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe oraz zdjęcia z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Biuletynie Muzeum Sił Powietrznych „Pod Dobrymi Skrzydłami” oraz na stronie internetowej i profilu na Facebooku w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia;
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt. 3 będą przetwarzane przez rok od zakończenia Konkursu natomiast wskazane w pkt. 5 do czasu ich usunięcia ze strony internetowej i profilu na Facebooku.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  przypadku  gdy  przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora oraz osoby mające dostęp do zdjęć z wydarzenia;
 • ze względów organizacyjnych podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie;
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.