Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

BIP

Biuletyn informacji publicznej

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

 

ul. Lotników Polskich 1,
08-530 Dęblin
woj. lubelskie, Polska

 

NIP: 5060105805
REGON: 060738970
RIK MON 1/2011

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych

Paweł Pawłowski
Telefon: 261-519-454

Sekretariat

Referent ds administracyjnych
Magdalena Jońska
Telefon: 261-519-450
Fax: 261-519-450

Stan prawno-organizacyjny Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Muzeum Sił Powietrznych zostało powołane Zarządzeniem nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.  Wskutek zmian organizacyjnych obecnie obowiązującą podstawą prawną funkcjonowania placówki jest zarządzenie nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku (Dz. U. MON z 2016 roku, poz. 160) określające statut Muzeum Sił Powietrznych, zadania i cele działalności Muzeum.

 

Celem Muzeum Sił Powietrznych jest upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił powietrznych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Muzeum Sił Powietrznych realizuje ten cel poprzez:

 

 • gromadzenie, naukowe opracowywanie, katalogowanie, przechowywanie i udostępnianie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • prowadzenie prac konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych posiadanych eksponatów, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wydawniczej i edukacyjnej;
 • współpracę z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu historii oręża polskiego;
 • inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej z dziejami sił powietrznych.

Podstawa prawna działalności:

Cele i zadania statutowe Muzeum Sił Powietrznych uwzględniają przepisy wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania muzeów w systemie ogólnopaństwowym i rozwiązania szczegółowe, zawarte w decyzjach Ministra Obrony Narodowej, Podsekretarza Stanu w MON, Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz decyzjach wydawanych przez Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych.

Przepisy prawne regulujące działalność MSP:

 • ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1798),
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195),
 • statut Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON, poz. 160),

 

Szczegółowo organizację pracy oraz strukturę Muzeum określa Regulamin Organizacyjny.

Lokalizacja

Siedziba Główna – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Siedziba główna Muzeum zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 4080/118 o powierzchni 4,1488 ha, położonej w m. Dęblin przy ulicy Wojska Polskiego 1 – Akt Notarialny, Rep. A Nr 707/2012 z dnia 06.07.2012 r. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą Kw. nr LU1Y00027448/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rykach.

 

Adres siedziby głównej:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 1,
08-530 Dęblin
woj. lubelskie, Polska

 

Obiekty znajdujące się na terenie siedziby głównej:

 

 • budynek główny Muzeum o całkowitej powierzchni użytkowej – 1.417 m2, w tym powierzchnia wystawiennicza – 857 m2, powierzchnia części administracyjnej, działu historyczno-naukowego i edukacyjnego oraz pozostałych pomieszczeń techniczno-gospodarczych i socjalnych – 560 m2,
 • hangar wystawienniczy o całkowitej powierzchni użytkowej – 1.350 m2, w tym powierzchnia wystawiennicza – 939 m2, powierzchnia magazynowo – techniczna – 358 m2, powierzchnia pomieszczeń socjalnych – 53 m2,
 • ekspozycja plenerowa – powierzchnia części wystawienniczej – około 22.500 m2.

Oddział – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Oddział zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 398/3 o powierzchni 0,3215 ha, położonej w m. Koszalin przy ulicy Wojska Polskiego 70 – Akt Notarialny, Rep. A numer 5920/2012 z dnia 13.08.2012 r. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KO1K/00098094/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie.

 

Adres Oddziału:

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin

 

Obiekty znajdujące się na terenie Oddziału:

 

 • budynek Muzeum o pow. 767 m2, w tym powierzchnia wystawiennicza – 512 m2, powierzchnia części administracyjnej oraz pozostałych pomieszczeń techniczno-gospodarczych i socjalnych – 255 m2,
 • ekspozycja plenerowa – powierzchnia części wystawienniczej – około 2.200 m2.

Gromadzenie zbiorów

Muzeum Sił Powietrznych gromadzi dobra kultury narodowej związane z dziejami oręża polskiego, w szczególności w odniesieniu do sił powietrznych drogą zakupu, darów, przekazów i depozytów od osób fizycznych, instytucji państwowych i społecznych. Ewidencja pozyskanych dóbr zgodna jest z „Instrukcją postępowania z muzealiami w Muzeum Sił Powietrznych”.

Przechowywanie i kontrola zbiorów

W Muzeum Sił Powietrznych wyróżnione są następujące działy: falerystyka (odznaki, oznaki, odznaczenia, ordery), uzbrojenie (broń biała, broń palna), statki powietrzne (samoloty i śmigłowce), technika (pojazdy, stacje radiolokacyjne, silniki lotnicze, itp.), umundurowanie i oporządzenie żołnierskie (mundury, kamizelki, hełmy, maski, itp.), pamiątki, weksylia (sztandary, proporce). Obiekty są rejestrowane i ewidencjonowane w poszczególnych księgach inwentarzowych.

Naukowe opracowywanie zbiorów

Zgodnie z przepisami, m. in. ustawy o muzeach, ustawy o ochronie dóbr kultury oraz statutu, Muzeum Sił Powietrznych prowadzi działalność naukowo-badawczą związaną z dziejami polskiego lotnictwa wojskowego.

Działalność edukacyjna

W działalności edukacyjnej, zadaniem Muzeum jest ukazywanie dziejów polskiego lotnictwa wojskowego, jednostek obrony przeciwlotniczej, rakietowych i radiotechnicznych, od ich powstania aż po czasy współczesne. Treści programowe zostały uzgodnione z przedstawicielami władz oświatowych, dyrektorami i nauczycielami przedmiotów.

Gospodarka finansowa

Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

 

Muzeum jest państwową instytucją kultury. Osobowość prawną uzyskało z chwilą dokonania wpisu do rejestru instytucji kultury, tj. w dniu 10 stycznia 2011 r., pod numerem RIK MON 1/2011, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej. MSP nie jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

 

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

 

 • Rada Muzeum liczy 12 członków.
 • Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
 • Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
 • Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

 

Decyzją 39/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 r., powołana została Rada Muzeum w latach 2017-2021 przy Muzeum Sił Powietrznych, w składzie:

 

 1. gen. dyw .pil. Jan Śliwka- Przewodniczący, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Anna Wojdyła-Pawlak – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Miasta Dęblin
 3. Stanisław Horoszko- Zastępca Przewodniczącego, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
 4. dr Marcin Paluch – wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej
 5. Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
 6. Witold Głębowicz- Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 7. gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski- attaché obrony przy Stałym Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Waszyngtonie
 8. Waldemar Rataj – pełnomocnik dyrektora ds. programowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 9. Płk. Waldemar Cyran – 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 10. Andrzej Jaworski- dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 11. Wojciech Krajewski – kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 12. Piotr Tarnowski- dyrektor Muzeum Stuthof w Sztutowie

 

Pierwsza Rada Muzeum została powołana decyzją nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 28 marca 2013 roku. W skład Rady Muzeum weszły osoby powołane spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Sił Powietrznych, organy samorządu terytorialnego, dyrektora MSP oraz środowisko seniorów lotnictwa.

 

 • gen. broni Michał Sikora
 • dr hab. Zbigniew Zaporowski
 • płk pil. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierz Pogorzelski;
 • płk dr Andrzej Marciniuk;
 • płk rez. dr Józef Zieliński;
 • płk rez. pil. dr inż. Janusz Ziółkowski;
 • pan Grzegorz Kapusta;
 • pan Robert Gretzyngier;
 • pani Agnieszka Zadura;
 • pan Wojciech Matusiak;
 • pan Czesław Matysek;
 • pan Krzysztof Kornacki

 

Rada zakończyła działalność z dniem 28 marca 2017 r.