Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe

Data dodania: 06 marca 2019

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

zamawiający: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, tel./fax: 261 519 450, e-mail: administracja@muzeumsp.pl, NIP 5060105805, REGON 060738970,

przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w tym w szczególności:

 1. Konserwacji powierzchni posadzki części wystawienniczej, w tym pomieszczeń: kasowych, socjalnych oraz ochrony, polegającej na zamiataniu, odkurzaniu, usuwaniu pajęczyn, myciu i o łącznej powierzchni 795 m2, z częstotliwością sześć razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godzinach porannych oraz pastowaniu posadzek, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu
  w poniedziałek.
 2. Odkurzaniu kanałów grzewczych w części wystawienniczej muzeum o łącznej długości 52 m, z częstotliwością co najmniej raz na kwartał w poniedziałek.
 3. Bieżącym, codziennym utrzymaniu w czystości drzwi wejściowych do części wystawienniczej.
 4. Zamiataniu i myciu posadzki, usuwaniu pajęczyn, odkurzaniu i myciu podestów części wystawienniczej hangaru o powierzchni 932 m2, z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu, w godzinach porannych oraz pastowaniu posadzki, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu w poniedziałek.
 5. Zamiataniu i myciu posadzki, usuwaniu pajęczyn, odkurzaniu przybudówki / części technicznej hangaru o powierzchni 53 m2, z częstotliwością co najmniej dwa razy w tygodniu oraz pastowaniu posadzki, z częstotliwością raz w miesiącu w poniedziałek.
 6. Zamiataniu i myciu posadzki, usuwaniu pajęczyn, odkurzaniu części technicznej hangaru o powierzchni 364 m2, z częstotliwością raz w tygodniu oraz pastowaniu posadzki, z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.
 7. Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych w skrzydle administracyjno-biurowym oraz dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości o łącznej powierzchni 390 m2, ścieranie kurzu z mebli, parapetów, ram okiennych oraz żaluzji, usuwanie pajęczyn, opróżnianie koszy na śmieci oraz niszczarek, wymiana worków na śmieci, z częstotliwością co najmniej dwa razy w tygodniu (wtorki, piątki).
 8. Utrzymaniu czystości w pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniach socjalnych polegające na myciu umywalek, zlewów, powierzchni posadzek oraz ścian, ścieranie kurzu i zabrudzeń z parapetów, usuwaniu pajęczyn, opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków na śmieci, uzupełnianie środków higienicznych, tj. mydła w dozownikach, wkładów w zawieszkach do WC, odświeżaczy powietrza, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego z częstotliwością co najmniej raz dziennie oraz w miarę potrzeby w dniach od poniedziałku do soboty.
 9. Utrzymaniu czystości w ekspozycji plenerowej Muzeum, w szczególności wzdłuż utwardzonych ciągów komunikacyjnych, tj. opróżnianie pojemników na odpady komunalne, zbieranie odpadów komunalnych również po zewnętrznej stronie ogrodzenia Muzeum na terenie bezpośrednio przyległym (ok. 2 m od ogrodzenia), z częstotliwością raz dziennie oraz w miarę potrzeby, z częstotliwością sześć razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty).
 10. Myciu okien o małej powierzchni wewnątrz i na zewnątrz w części administracyjno-biurowej na parterze oraz na I piętrze, dziale Historii Lotnictwa i Wojskowości, pomieszczeniu kasowym, socjalnym, ochrony oraz w części technicznej hangaru (32 okna o łącznej powierzchni 57,8 m2) z częstotliwością cztery razy przez okres realizacji umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
 11. Myciu okien o dużej powierzchni wewnątrz i na zewnątrz w części wystawienniczej wysokiej, w sali audytoryjnej oraz okien na klatce schodowej części administracyjno-biurowej (23 okna o łącznej powierzchni 227 m2, o wymiarach 520-565 cm x 170 cm, 470-570 cm x 180 cm, 535-580 cm x 170 cm) z częstotliwością cztery razy przez okres realizacji umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
 12. Pełnieniu dyżuru personelu sprzątającego w czasie wydarzeń okolicznościowych, polegającego na bieżącym sprzątaniu części wystawienniczej oraz ekspozycji plenerowej Muzeum, w tym również w godzinach nocnych, z częstotliwością co najmniej dwa razy w trakcie trwania umowy.

Kody klasyfikacji według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2018):

90910000-9 – Usługi sprzątania

90911300-9 – Usługi czyszczenia okien

90919200-4 – Usługi sprzątania biur

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki płatności, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz wszystkie postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@muzeumsp.pl, faxem na numer tel. 261 519 450 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2019 r. do godziny 10:00.  Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Kopeć, tel. 261 519 450, e-mail: administracja@muzeumsp.pl, oraz Pan Waldemar Strigl, e-mail: zamówienia@muzeumsp.pl.

cała treść ZAPYTANIA– wersja PDF (do pobrania)Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: doc:Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy     PDF: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy: PDF: Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna: PDF: Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna