Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wynik naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Muzeum w Koszalinie

Data dodania: 08 lutego 2022

Informujemy, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Oddziału- Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie wpłynęły 4 aplikacje.

Nabór przeprowadzony został w formie II etapów: oceny formalnej złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

 

W drugim etapie komisja przeprowadziła rozmowy z 3 kandydatami, podczas których oceniano zakres znajomości przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ogólnych zasad zarządzania instytucjami kultury oraz zdobytego doświadczenia w pracy zawodowej i motywacji ubiegania się o stanowisko. Rozmowa składała się z dwóch części: pytań otwartych umożliwiających kandydatom zaprezentowanie się oraz pytań zamkniętych, polegających na zaprezentowaniu wiedzy z zakresu prowadzenia instytucji kultury.

 

O wyborze kandydata na wolne stanowisko zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna oraz dobra znajomość zagadnień kadrowych, związanych z przepisami prawa, zamówień publicznych, rachunkowością, planowania finansowego oraz problematyką zadań realizowanych przez publiczne instytucje kultury.

 

W procedurze naboru na wolne stanowisko pracy, Komisja dokonała wyboru Pana Artura Mackiewicza, który spełnił wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika urzędu oraz umiejętność zarządzania zespołem ludzkim, w tym doświadczenie w nadzorze jednostek budżetowych oraz kontroli zarządczej, planowania czasu pracy, budżetu zadaniowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji, wysoka kultura osobista oraz otwartość na zmiany, zdecydowały o wyborze kandydata. Dodatkowo pozytywnie oceniono zaangażowanie społeczne (w ZHP i PCK), znajomość historii regionu oraz wojskowości, znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. Kandydat zaproponował także interesujący program rozwoju Oddziału muzealnego, koherentny z planem rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Pan Artur Mackiewicz uzyskał wysoką ocenę podczas przeprowadzonego naboru i wg. Komisji jest osobą w pełni przygotowaną do zajęcia stanowiska Kierownika Oddziału Muzeum w Koszalinie, pod względem merytorycznym i interpersonalnym.

 

Witamy na pokładzie!