Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Szkolenie p.pożarowe w Muzeum

Data dodania: 07 lipca 2020

Zasady ewakuacji, praktyczne użycie różnych środków gaśniczych oraz rekonesans obecnie funkcjonujących form ochrony przeciw pożarowej  były tematami rocznego specjalistycznego szkolenia p. pożarowego pracowników Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które przeprowadzono 6 lipca 2020 roku.

 

Szkolenie przygotował i prowadził pan Krzysztof Rogacki- inspektor ds. obrony cywilnej i ochrony mienia MSP. Ćwiczenia taktyczne z obsługi środków gaśniczych oraz pozorację gaszenia pożaru wewnątrz Muzeum przeprowadzili druhowie z Wojskowej Lotniskowej Straży Pożarnej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pod dowództwem komendanta Zygmunta Pawłowskiego.

 

Wspólnie, podczas zajęć terenowych i praktycznych przeprowadziliśmy pozorację ewakuacji zwiedzających  z terenu ekspozycji, wykonaliśmy rekonesans wyznaczonych w Muzeum dróg ewakuacji, oznaczenia p. pożarowego  i instrukcji bezpieczeństwa, drożności ciągów komunikacyjnych, dostępności podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce, hydranty),  miejsc szczególnie ważnych ze względu na ochronę zbiorów jak archiwum i magazyny, oraz poznaliśmy zasady prawidłowej ewakuacji muzealiów z ekspozycji, jak również utrwaliliśmy wiedzę o przepisowym ogłaszaniu alarmu o niebezpieczeństwie.

Podczas szkolenia każdy pracownik miał możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę z obsługi gaśnic oraz hydrantów.

 

Obowiązek pracodawcy w zakresie przeprowadzania szkoleń pracowniczych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Istota szkoleń polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Pracodawcy mogą osiągnąć to przez zapobieganie powstawaniu, jak i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, lub zapewnienie środków i sił do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto, w przypadku pożaru, podmioty te są zobowiązane do przeprowadzenia odpowiednich działań ratowniczych.

Szczególne zobowiązania spoczywają na instytucjach kultury- muzeach, które są zobligowane do ochrony ludzi oraz cennych obiektów dziedzictwa kultury. Do muzeów, poza przepisami ogólnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, odnoszą się szczególne regulacje prawne, które jako lex specialis dotyczą ich w pierwszej kolejności