Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze: Specjalista ds. edukacji i promocji

Data dodania: 18 grudnia 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy w oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

STANOWISKO PRACY:  SPECJALISTA ds. EDUKACJI I PROMOCJI W ODDZIALE MUZEUM OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W KOSZALINIE

Miejsce pracy: Koszalin

 

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury, odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: historia, pedagogika, nauki społeczne, nauki humanistyczne;
 • staż pracy minimum 2 lata;
 • doświadczenie w zakresie realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność;
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w tworzeniu scenariuszy zajęć edukacyjnych;
 • doświadczenie w koordynacji projektów promocyjnych;
 • znajomość historii wojskowości i/lub regionalnej;
 • mile widziana znajomość programów grafiki komputerowej;
 • mile widziane umiejętności plastyczne i techniczne;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,
  Wojska Polskiego 70 ; 75-903 Koszalin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze, na terenie ekspozycji.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • tworzenie oferty edukacyjnej dla różnych grup wiekowych do prezentowanych wystaw stałych i czasowych, w tym opracowywanie scenariuszy lekcji muzealnych, warsztatów, etc.;
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych, warsztatów, seminariów, konkursów, rajdów terenowych, pokazów etc.;
 • realizowanie usług przewodnickich po wystawie stałej i wystawach czasowych;
 • realizowanie innych projektów o charakterze edukacyjnym, w tym spotkań, odczytów, prelekcji, etc.;
 • współpraca z innymi działami przy opracowywaniu publikacji, katalogów wystaw  i materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć edukacyjnych;
 • współpraca z innymi działami w zakresie planowania, organizacji i realizacji  wydarzeń muzealnych, wystaw czasowych, konferencji, seminariów, etc. ;
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi, organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze kultury, edukacji i turystyki;
 • tworzenie bazy kontaktów osób i instytucji korzystających z oferty edukacyjnej Muzeum;
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych;
 • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora;
 • pełnienie dyżurów na wystawach;
 • prowadzenie działań w zakresie promocji oferty muzealnej: tworzenie i redakcja tekstów promocyjnych oraz wydawnictw informacyjnych, współpraca z mediami;
 • aktywne budowanie i rozwijanie relacji z innymi instytucjami, wymiana dobrych praktyk;
 • pozyskiwanie grup zorganizowanych i odbiorców indywidualnych Muzeum;
 • reprezentowanie Muzeum na piknikach plenerowych, eventach zewnętrznych, organizowanie imprez, akcji popularyzujących wiedzę historyczną, odbywających się także poza siedzibą Muzeum,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

  OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kwestionariusz osobowy (CV) i list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2023r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 może być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2023 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 ; 08-530 Dęblin,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko:  Specjalista ds. edukacji i promocji w Oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom;
 • Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia od 1 marca 2023 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48261-519-467

 

Załącznik Nr 1

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-521 Dęblin, jako pracodawcy za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl.
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
 3. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, natomiast w przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2023 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MSP w Dęblinie.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

………………………………………

podpis kandydata do pracy