Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy kasjera muzealnego w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Data dodania: 20 kwietnia 2023

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłasza otwarty nabór na dwa wolne stanowiska pracy

 

 

STANOWISKO PRACY: 

KASJER MUZEALNY W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

 

Miejsce pracy: Dęblin

 

Poszukujemy dynamicznych, samodzielnych i zmotywowanych do pracy pracowników, którzy wezmą czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – państwowej instytucji kultury, odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane: ekonomia, finanse i pokrewne;
 • doświadczenie w sprzedaży minimum 1 rok;
 • biegła znajomość obsługi kasy fiskalnej i zasad rozliczeń finansowych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.

 

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
  ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin;
 • liczba stanowisk pracy: 2;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, docelowo na czas nieokreślony;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, praca również w weekendy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Sprzedaż biletów wstępu do muzeum oraz wydawnictw i towarów handlowych
  w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Pracodawcę;
 • Obsługa elektronicznego systemu sprzedaży biletów wstępu i towarów handlowych;
 • Prowadzenie magazynu towarów handlowych i wydawnictw;
 • Kontrola ważności biletów wstępu oraz uprawnień zwiedzających do zniżek lub ulg
  w opłatach za wstęp do muzeum;
 • Prowadzenie statystyki zwiedzających oraz uczestników wydarzeń organizowanych
  na terenie Muzeum;
 • Dbanie o utrzymanie porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  oraz powierzone mienie;
 • Terminowe dokonywanie rozliczeń gotówkowych – wydruk dziennych i miesięcznych rejestrów ze sprzedaży z kasy fiskalnej;
 • Odpowiedzialność za przeprowadzane operacje kasowe i stan gotówki w kasie;
 • Wystawianie faktur na życzenie klienta;
 • Udzielanie pomocy przy obsłudze grup zorganizowanych – przyjmowanie rezerwacji;
 • Pełnienie funkcji opiekuna wystaw zgodnie z przyjętymi przepisami wewnętrznymi Muzeum;
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Kwestionariusz osobowy (CV) i list motywacyjny;
 2. kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych
  w Dęblinie (do 31.12.2024 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 może być złożone w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych
przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2024 r.

 

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na dwa wolne stanowiska: Kasjer muzealny w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom;
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 10.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

 

Proponowany termin zatrudnienia od 1 czerwca 2023 r. (1 stanowisko pracy),
od 3 lipca 2023 r. (2 stanowisko pracy).

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie
po przeprowadzonym naborze.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261-519-467 lub 261-518-801