Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze: kasjer w Muzeum w Koszalinie

Data dodania: 06 lipca 2022

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy w oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

 

STANOWISKO PRACY: KASJER MUZEALNY W ODDZIALE MUZEUM OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W KOSZALINIE

Miejsce pracy: Koszalin

 

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury, odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane: ekonomia, finanse i pokrewne;
 • biegła znajomość obsługi kasy fiskalnej i zasad rozliczeń finansowych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu podstawowym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,
  ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, praca również w weekendy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Sprzedaż biletów wstępu do muzeum oraz wydawnictw i towarów handlowych w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Pracodawcę;
 • Obsługa elektronicznego systemu sprzedaży biletów wstępu i towarów handlowych;
 • Prowadzenie magazynu towarów handlowych i wydawnictw;
 • Kontrola ważności biletów wstępu oraz uprawnień zwiedzających do zniżek lub ulg w opłatach za wstęp do muzeum;
 • Prowadzenie statystyki zwiedzających oraz uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum;
 • Dbanie u utrzymanie porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzone mienie;
 • Terminowe dokonywanie rozliczeń gotówkowych – wydruk dziennych i miesięcznych rejestrów ze sprzedaży z kasy fiskalnej;
 • Odpowiedzialność za przeprowadzane operacje kasowe i stan gotówki w kasie;
 • Wystawianie faktur na życzenie klienta;
 • Udzielanie pomocy przy obsłudze grup zorganizowanych – przyjmowanie rezerwacji;
 • Pełnienie funkcji opiekuna wystaw zgodnie z przyjętymi przepisami wewnętrznymi Muzeum;
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kwestionariusz osobowy (CV) i list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2023r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 może być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2023 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko:   Kasjer muzealny w Oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom;
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1,  w dniu 26 lipca 2022 r. o godz. 9.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

 

Proponowany termin zatrudnienia od 1 sierpnia 2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261-519-467