Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze- kasjer muzealny

Data dodania: 05 listopada 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin:

STANOWISKO PRACY: Kasjer muzealny

Miejsce pracy: Dęblin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum średnie preferowane ekonomia, finanse lub pokrewne;
 • biegła obsługa kasy fiskalnej i znajomość zasad rozliczeń finansowych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.

 

WARUNKI PRACY:

 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • obsługa informacyjna klientów;
 • sprzedaż biletów i pamiątek;
 • terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej dokumentacji organizacyjno – obsługowej;
 • dbanie o utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
 • kontrola ważności biletów;
 • rozliczanie zasobów magazynowych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2020 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 6 i 7 mogą być złożone w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kasjer muzealny.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2020 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

dokumenty aplikacyjne

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 19 listopada 2019 do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko:   Kasjer muzealny w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom;
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 20 listopada  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 grudnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie  po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Beata Jaraszek tel. 261-519-467