Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ogłoszenie o naborze

Data dodania: 26 lipca 2019

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne kierownicze stanowisko w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1. ;  08-530 Dęblin.

STANOWISKO PRACY: Zastępca Dyrektora w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Miejsce pracy: Dęblin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

         

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia (studia magisterskie).
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w publicznych instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem muzeów;
 • znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych
  w zakresie:
 • ustawy o muzeach,
 • ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,
 • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce;
 • umiejętność kierowania zespołem i podejmowania decyzji;
 • samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kategorii B.
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1. ;  08-530 Dęblin;
 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze;
 • rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • koordynowanie i nadzorowanie prawidłowej, terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań należących do Działu Administracji;
 • kierowanie prawidłową, oszczędną i celową gospodarką środkami rzeczowymi Muzeum, inicjowanie i opracowywanie systemów kontroli wszystkich aspektów działań Muzeum pod względem efektywności, gospodarności i zgodności z prawem.
 • nadzór nad ewidencjonowaniem, inwentaryzacją magazynowaniem i konserwacją muzealiów.
 • nadzór nad zadaniami z zakresu infrastruktury, organizacja prac remontowych, modernizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
 • nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją planów ochrony obiektów, planów bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
  i sytuacji kryzysowych.
 • sporządzanie rocznych i perspektywicznych planów modernizacji i inwestycji dotyczących budynków i wyposażenia technicznego Muzeum;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów akt wewnętrznych oraz innych dokumentów;
 • zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania Działu Administracji.
 • pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych oraz koordynowanie zadań wynikających z obowiązków narzuconych  przez zawarte umowy.
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją sprawozdań na potrzeby własne, organizatora oraz instytucji zewnętrznych;
 • prowadzenie analizy ryzyka wynikającego z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej;
 • dbanie o dobre imię instytucji;
 • organizowanie i kierowanie całokształtem prac podległych pracowników, w tym przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z charakteru zajmowanego stanowiska;
 • zastępowanie Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • reprezentowanie instytucji na zewnątrz

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2020 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 7 i 8 mogą być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2020 r.

 

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

 

 1. DOKUMENTY APLIKACYJNE:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15.30 pod adresem: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko: Zastępca Dyrektora  w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego – nie będą rozpatrywane;

 • Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
 w dniu 2 października  2019 r. o godz. 9.00.

 

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

 

Proponowany termin zatrudnienia 01 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Beata Jaraszek  tel. 261-519-467
email:  kadry@muzeumsp.pl