Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Poprawa bezpieczeństwa zbiorów – nowe inwestycje w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Data dodania: 13 listopada 2020

W Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie,  zakończyliśmy prace nad wzmocnieniem systemu bezpieczeństwa zbiorów i naszych widzów. Celem realizacji zadania było podniesienie bezpieczeństwa muzeum, poprzez rozbudowę telewizji dozorowej  i jej  integrację z systemem monitoringu pożarowego. Dzięki zakończonym właśnie pracom, nasz koszaliński oddział, posiada jeden z najnowocześniejszych systemów ochrony, który umożliwia zdalną kontrolę stanu zagrożeń.

Pracownicy ochrony muzeum uzyskali nowe, niezwykle nowoczesne, narzędzie umożliwiające szybki podgląd, każdej z czujek p.poż. i pomieszczeń placówki. Obraz i ewentualne sygnały alarmu pożarowego, są bezpośrednio przekazywane do centrali monitoringu z możliwością natychmiastowego powiadomienia jednostki Państwowej Straży Pożarnej o występujących zagrożeniach.

Finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu TV dozorowej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej  w Koszalinie”, zapewniły środki Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach Planu Modernizacji Technicznej  na lata 2021-2035.  Dzięki umowie zawartej z  Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON  na dofinansowanie zadania w kwocie 100.000,00 zł brutto, muzeum zmodernizowało dotychczasowy, wyeksploatowany systemu monitoringu. Nowy projekt, który pozytywnie zaopiniował Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,  zakładał rozbudowę już istniejących instalacji oraz jej integrację z systemem powiadamiania przeciwpożarowego. Przeprowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonania modernizacji systemu monitoringu wraz z zintegrowanym systemem powiadamiania PPOŻ. Wyłoniło wykonawcę ww. prac za kwotę  120.158,70 zł. brutto. Różnica pomiędzy kwotą dotacji celowej, a ofertą została pokryta ze środków własnych Muzeum.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pragnie podziękować Dyrekcji Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON za otrzymane wsparcie i przyznaną dotację celową, która w znaczący sposób, zwiększa bezpieczeństwo instytucji.