Oferta pracy na stanowisku referent ds. administracyjnych

25
Wrz

Stanowisko: referent ds. administracyjnych
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy, praca w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku + dyżury w godzinach 9.00-17.00 (dni wolne od pracy i święta)  
Liczba stanowisk pracy: 1 
Rodzaj umowy o pracę: W pierwszym okresie zatrudnienia umowa o pracę na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Warunki pracy: Praca wykonywana samodzielnie.

Główne zadania:

Zadania z zakresu zabezpieczenia funkcjonowania elementów infrastruktury:

 • Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej stanu prawnego i technicznego muzeum, w tym prowadzenie ewidencji i wykazów oraz nadzór nad przeglądami okresowymi nieruchomości, instalacji i urządzeń technicznych.
 • Sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora MSP dotyczących funkcjonowania i utrzymania obiektów infrastruktury.
 • Prowadzenie pomocniczej ewidencji wydatków rzeczowych (ewidencji faktur  w układzie asortymentowym).
 • Rozliczanie kierowców pojazdu służbowego oraz użytkowników maszyn i urządzeń gospodarczych ze zużytego paliwa oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych. Prowadzenie dokumentacji gospodarki paliwami, w tym sporządzanie analiz zużycia paliw oraz zestawień kosztów eksploatacji pojazdu służbowego.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania elementów infrastruktury.
 • Opracowywanie projektów umów oraz nadzór nad umowami związanymi z utrzymaniem funkcjonowania infrastruktury, w szczególności dotyczącymi eksploatacji, przeglądów, remontów, konserwacji i napraw budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, najmu i dzierżawy, oraz pozostałych o podobnym charakterze.
 • Udział w procesie logistycznego zabezpieczenia wystaw i innych wydarzeń realizowanych przez Muzeum.
 • Współuczestnictwo w prowadzeniu rozpoznania rynku ( w procedurach do 30 000 Euro) na zakup towarów i usług dotyczących zakresu zadań Działu Administracji.
 • sporządzanie danych do sprawozdań Kierownika Działu Administracji, prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej.

Zadania z zakresu ochrony ludzi i mienia:

 • Udział w planowanie, wdrażaniu systemów oraz nadzór nad funkcjonowaniem instalacji ochronnych zapewniających bezpieczeństwo obiektów i zbiorów oraz organizowanych wystaw i wydarzeń.
 • Udział w sporządzaniu projektów zarządzeń Dyrektora MSP dotyczących funkcjonowania systemu ochrony ludzi i mienia.
 • Udział w opracowywaniu, uaktualnianiu i wdrażaniu planów ochrony Muzeum (w tym planów ochrony zabytków oraz planów na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych), a także aktualizacja pozostałych dokumentów związanych z bezpieczeństwem.
 • Udział w opracowywaniu instrukcji i wdrażaniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa Muzeum i muzealiów (zabezpieczenie elektroniczne wystaw, monitorowanie przemieszczania muzealiów, instrukcje konwojowania itp.).
 • Udział w opracowywaniu wytycznych oraz zasad współpracy i nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa Muzeum.
 • Udział w opracowywaniu SIWZ dotyczących ochrony Muzeum, działania grup interwencyjno-monitorujących, opracowania regulaminu ochrony.
 • Współuczestnictwo w nadzorze nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa Muzeum oraz nad gospodarką kluczami.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie zabezpieczenia składników majątku Muzeum.
 • Udział w sporządzaniu corocznej analizy zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżami, pożarami i innymi niebezpieczeństwami we współpracy z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów i innymi komórkami organizacyjnymi;
 • Opiniowanie projektów realizacji wystaw, remontów i modernizacji magazynów oraz pomieszczeń służbowych pod kątem wymogów bezpieczeństwa;
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności w zakresie funkcjonowania systemu ochrony ludzi i mienia.

 

 Wymagania podstawowe:

–   wykształcenie wyższe  w zakresie zarządzania, administracji, logistyki ;

–   bardzo dobra znajomość przepisów administracyjnych;

–   minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z  utrzymaniem elementów infrastruktury;

–   bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel i Word;

–   dokładność, samodyscyplina, bardzo dobra organizacja pracy;

–   prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

–  wykształcenie  preferowane wyższe o profilu technicznym;

–  doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych, technicznych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia na stanowiskach administracyjnych w jednostkach budżetowych .

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie:
–    CV oraz listu motywacyjnego;
–    Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:    10.10.2017 r. 

Dokumenty można dostarczyć:
– pocztą na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników Polskich 1,   08-530 Dęblin

– osobiście, składając w siedzibie Muzeum, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych”.

Osoba do kontaktu po stronie MSP – Filipek Edyta  tel. 261-519-467

 Informacje dodatkowe

–   Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

–   Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

–   W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
–   Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

–   Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

–   Zastrzegamy sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny. 

–   Dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922 j.t.)

 

 

 .