Zaplanuj wizytę

GODZINY OTWARCIA WYSTAW / OPENING HOURS/ GEOFFNET UHR

 

SEZON ZIMOWY (listopad – marzec / XI-III)

wtorek- niedziela / tuesday – sunday / 09.00 – 16.00

 —————————————————–

SEZON LETNI (kwiecień – wrzesień / IV-IX)

wtorek- piątek / tuesday – friday / 09.00 – 17.00

sobota niedziela / saturday – sunday / 10.00-18.00

 

CENNIK BILETÓW / TICKET PRICE

 1. Bilet normalny/adults – 10
 2. Bilet ulgowy/ concessions – 5
 3. Bilet rodzinny /family – 25 zł (2 rodziców + dzieci do lat 18)
 4. Bilet specjalny dla mieszkańców Powiatu Ryckiego – 4
 5. Profesjonalna sesja foto/video – cena biletów + 50
 6. lekcja muzealna /museum workshop (min. 15 osób) – 50 zł/ 45 min.+ bilet wstępu 4 zł/osoba
 7. Przewodnik muzealny* / guide , j. polski50 zł/1godzina, 75 zł/ 1,5 godziny,
 8. Przewodnik muzealny* / guide, j. angielski: 100 zł/1godzina, 150 zł/1,5 godziny
 9. Wejście do samolotu Jak-40 /aircraft – 3 zł od osoby
 10. Wejście do śmigłowca Mi-6 /aircraft–  3 zł od osoby
 11. Wejście do samolotu Jak-40 + śmigłowiec Mi-6 / one ticket for two aircrafts – 5 zł od osoby
 12. Audio-przewodnik – 5 zł (obowiązuje zwrotna kaucja za wypożyczenie urządzenia w kwocie 30 zł), audio guide in english can be hired from the main ticket office – 5 zł / refundable deposit for the audio guide – 30 zł

Muzeum oferuje audio-przewodniki w języku polskim i angielskim / Museum offers audio guides in polish and english

REGULAMIN regulamin audio-przewodnik MSP (pdf)

* optymalny czas zwiedzania wystaw w Muzeum Sił Powietrznych to 1,5 godziny

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

 1. Bilet normalny KDR – 6, zł
 2. Bilet ulgowy KDR – 3, zł
 3. Bilet rodzinny KDR – 15, zł

wstęp bezpłatny na wystawę stałą – wtorek

Admission free -permanet exhibition -tuesday

Eintritt frei – standige ausstellung – Dienstag

 

Kasa muzeum jest zamykana na 30 minut przed zamknięciem wystawy/ last admission 30 min. before closing time

Rezerwacje dla grup / reservation for groups:

rezerwacje przyjmowane są co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą

przewodnik muzealny dostępny po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub osobistym

tel. +48 261 519 462, e-mail. rezerwacja@muzeumsp.pl

 

 

 

OFERTY SPECJALNE:

Bilet dla mieszkańców Powiatu Ryckiego

Przyjedź mamo na przysięgę

Koleją do Kultury

Polska-zobacz więcej- Muzeum za 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

Bilet normalny przeznaczony jest dla osób, którym nie przysługuje bilet ulgowy oraz którym nie przysługuje zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum.   

 Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
 7. kombatantom i weteranom;
 8. pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym.

Bilet ulgowy

ulga w opłacie za wstęp przysługuje:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
 • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

 • legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;
 • legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.1));
 • legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 • legitymacja emeryta – rencisty;
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”;
 • legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy;
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie oraz legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;
 • dokument potwierdzający wiek;
 • w inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  oraz w 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy;
 • dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Powiatu Ryckiego;
 • legitymacja pilota wycieczek lub legitymacja przewodnicka;
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • legitymacja członkowska Stowarzyszenia Muzealników Polskich

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 

Bilet rodzinny przysługuje dwóm osobom dorosłym i dzieciom do lat 18.

Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej minimum 15 osób, których nie obejmuje ulga w opłacie za wstęp,

Bilet promocyjny przysługuje osobom odwiedzającym Muzeum  w ramach  wybranych wydarzeń organizowanych przez Muzeum oraz  w szczególnych przypadkach, na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych.

Do lekcji muzealnej należy zakupić bilet specjalny dla każdego uczestnika lekcji.

Bilety KDR przysługują osobom legitymującym się Kartą Dużej Rodziny.

Bilet specjalny przysługuje mieszkańcom Powiatu Ryckiego, uczestnikom lekcji muzealnej, uczestnikom przysięgi wojskowej/promocji oficerskiej w Dęblinie

 

podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE  NR 8/Z/19 z dnia 12 marca 2019 r.  w sprawie wysokości opłat za wstęp do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz do oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, określenia dnia wolnego od opłat za wstęp na wystawy stałe, określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie albo zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz do oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, określenia rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia ww. osób oraz określenia zasad korzystania z audio-przewodników.

PDF zarzadzenie regulamin bilety 2019